ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “CFR CĂLĂTORI” – SA

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și expertul său în recrutare S.C. Pluri Consultants RomâniaS.R.L. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A.. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți 7 candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE
Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru cele 7 posturi de membru în Consiliul de Administrație aflate în recrutare are următoarele etape:

Nr.crt ETAPA Durata estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatură 30 de zile de la data publicării anunțului Candidaţii depun, atât în format fizic, cât şi electronic, documentele cerute în dosarele de candidatură. Dosare de candidatură depuse
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 3 zile de la data expirării anunțului de recrutare Analizăm documentele necesare pentru depunerea candidaturilor. Lista lungă definitivă
3. Selecţia iniţială 5 zile de la data elaborării listei lungi Va fi evaluat gradul de îndeplinire a cerințelor și competențelor stipulate în descrierea profilului candidatului căutat. Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor. Lista scurtă
4. Depunerea declaraţiilor
de intentie
15 zile de la data elaborării listei scurte Candidaţii aflaţi pe lista scurtă vor avea la dispoziție 15 zile in vederea elaborării și depunerii declarației de intenție. Depunerea declarației de intenție
5. Selecţia finală 3-5 zile de la data finalizării etapei de selecție inițială În această etapă evaluăm competenţele şi trăsăurile candidaţilor, atât pe baza interviului final cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare. Candidații propuși spre nominalizare şi acceptați vor semna contractul de mandat. Propunerile
de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.
Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail, referitor la eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Candidaţii pe care dorim să îi identificăm în procesul de selecțiepentru nominalizare în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie alSOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “CFR CĂLĂTORI” – SA.trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

I. Criterii de eligibilitate comune pentru toate posturile de administrator

a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
b) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al societății pentru care au aplicat;
c) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în articolul 30 alin. 9 si articolul 36 alin. 7 din OUG 109/2011;
d) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
e) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
f) au capacitate deplină de exercițiu;
g) sunt apți din punct de vedere medical;
h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
i) să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011.
j) nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
k) nu pot fi administratori persoanele care se aflăîn stare de incompatibilitate potrivit art. 7 alin. (7) dinLegea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

II. Criterii de eligibilitate specifice
A. Pentru posturile de administrator cu studii altele decât economice sau juridice
a) au cel putin 5 ani vechime totală in muncă;
b) au minim 5 ani de experienta de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entitățipublice sau private;
c) au minim 5 ani de experiență anterioară de management, administrare, control sau reglementare în cadrul unor entități din domeniul principal de activitate al societății;
d) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare(echivalent ISCED 6) finalizat cu diplomă în cadrul unei instituţii de învățământ superior;
B. Pentru posturile de administrator cu studii economice sau juridice
a) au studii economice sau juridice absolvite cu diploma de licentă.
b) au cel putin 5 ani vechime in munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice sau juridice absolvite.
c) au minim 5 ani de experienta de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;
d) în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

3. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ
Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 29 septembrie ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “CFR CĂLĂTORI” – SA. / Nume şi Prenume candidat, la sediul S.C. Pluri Consultants România S.R.L., situat pe str. Barbu Văcărescu Nr. 164 A, incintă Hotel CARO, cod poștal 020285, sector 2, București. Dosarul de candidatură trebuie să fie trimis şi în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro.. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA CFR CALATORI Nume_Prenume” respectiv „CV Nume_Prenume CFR CALATORI).

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII
Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a. Opis documente;
b. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
c. Adeverință medicală;
d. Cazierul judiciar;
e. Cazier fiscal;
f. Copii:
a. Copia actului de identitate;
b. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
c. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
d. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
g. Formulare:
1. F1 – Cererea de înscriere;
2. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
3. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
4. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
5. F5 – Declarația de interese.

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet http://www.mt.gov.ro.
În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

5. CRITERII DE SELECŢIE
Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Principalele criterii de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

1. COMPETENȚE A. SPECIFICE SECTORULUI INFRASTRUCTURII FEROVIARE
B. DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
C. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
D. SOCIALE ȘI PERSONALE
2. EXPERIENȚĂ E. EXPERIENȚĂP PRIFESIONALĂ RELEVANTĂ
3. ALINIERE F. ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
2.TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE Comportament și atitudine specifică profilului de membru CA

6. ALTE INFORMAȚII
a. Comunicarea cu candidaţii
Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.
Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.
b. Contestaţii
Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) CFR CALATORI_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.
Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.
c. Protecția datelor personale
Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:
i. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
ii. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert sau de către reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructuriiîn scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat care să ocupe funcția de membru în Consiliul de Administrație.
iii. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
iv. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
v. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
vi. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Anunț de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR CĂLĂTORI” – SA Descarcă
Formular F1 – Cerere de înscriere Descarcă
Formular F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosarul de canditatură Descarcă
Formular F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură Descarcă
Formular F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal Descarcă
Formular F5 – Declarația de interese Descarcă
Publicat 29 august 2022