http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii

Update octombrie 2017

 

In conformitate cu HG 42/2017, emiterea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru studenți  se face în acord cu prevderile art 3 pct (6) alin b):

 

(6) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cat şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face astfel:

 

b) după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport ; legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport este prezentată în cadrul, Anexei nr. 2 la prezentele norme.

 

In art. 5 pct (4) din HG 42/2017 se prevede:

 

(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, prevăzuţi în art. 205 alin (21) din Legea 1/2011 actualizată, în regim gratuit.

----

Update 15 mai 2017

Pentru a beneficia de facilitatea acordată de Legea 1/2011 a educației naționale modificată cu HG 42/2017 :

- un elev trebuie să prezinte conform HG 42/2017 art. 1 ali. (7) și (8) : carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs (având CNP trecut pe prima pagină) şi un act de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport); elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta numai carnetul de elev;

- un student trebuie să prezinte conform HG 42/2017 art. (6) și (8) : legitimaţia de student pentru reducere la transport şi un act de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport) ; în cazul în care datele de pe cele două documente prezentate nu coincid (urmare căsătorie, CNP românesc permis de ședere, etc.), beneficiarul trebuie să prezinte și documentulul care atestă modificarea datelor respective.

 

București, 1 februarie  2017

Începând cu data de 1 februarie 2017, studenţii români și străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern.

foto  -gratuitate studentiCălătoria gratuită este valabilă la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rută, iar abonamentele lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii se vor elibera pe distanţe de până la 300 km. Abonamentele pot fi procurate numai de la casele de bilete dotate cu sistem electronic de emitere.  

Biletele gratuite pentru studenţi pot fi procurate de la casele de bilete ale CFR Călători sau de la personalul de tren* în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 2016/2017 sau a adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ superior (pentru masteranzi, doctoranzi și studenți de peste 26 de ani) la care sunt înmatriculaţi şi a actului de identitate (carte de identitate/permis de ședere sau paşaport). Aceste documente sunt necesare și la verificarea călătoriei în tren.

*Important: Personalul de tren va emite bilete gratuite pentru studenții, respectiv bilete la tarif de casă pentru elevii care urcă în tren din stații unde nu există posibilitatea procurării de legitimații de călătorie de la personalul propriu, din puncte de oprire fără vânzare de bilete, cu condiția solicitării acestora imediat după urcarea în tren. În caz contrar se va aplica tariful de taxare în tren.

Dacă la verificarea biletelor în tren studenţii nu vor prezenta documentele menționate mai sus sau vor prezenta legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs sau alte documente eliberate de instituțiile de învăţământ superior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimații de călătorie valabile și vor fi sancționați conform reglementărilor proprii ale CFR Călători și a legislaţiei în vigoare. Aceeași situație se aplică și acelor călători care vor fi gasiți în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate  la transport care nu le aparţin.

--

De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

În plus, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceștia se vor elibera gratuit legitimaţii de călătoriela toate categoriile de tren, clasa a II-a, precum și abonamente lunare gratuite la toate categoriile de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a.

Eliberarea biletelor/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% precum și a biletelor/ abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se va face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naștere în copie. În cazul celor care beneficiează de gratuitate se va menționa pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuității.

În situația renunţării la călătorie, elevii și studenții au obligația să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe biletele cu reducere/ gratuitate conform reglementarilor CFR Călători, altfel călătoria este considerată ca fiind efectuată.

Procurarea biletelor/ abonamentelor pentru elevi/ studenți se poate efectua DOAR de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR, cât și de la personalul de tren. Procurarea online va fi posibilă la momentul la care CFR Călători va avea acces la Registrul Matricol Unic.

Despre CFR Călători:

Societatea de Transport Feroviar de Călători  CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată. CFR Călători contribuie la libera circulaţie a persoanelor în interiorul şi în afara ţării, în condiții ecologice și de siguranță. Politica pe care managementul companiei o promovează este de a furniza servicii de transport feroviar de pasageri de calitate, cu un angajament față de societate în sensul garantării accesibilității pentru toate categoriile de cetăţeni.

Arhivă Comunicate de presă