Hotãrâre nr. 203/1994 – pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane (extras)

„Art. 2. – Constituie contraventii la normele privind transporturile pe caile ferate romane urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1. intrarea pe peroanele statiilor stabilite de S.N.C.F.R. fără legitimatie de călătorie sau fără bilet de peron;

2. refuzul de a elibera locul ocupat, care nu corespunde cu cel prevazut în legitimatia de călătorie, precum şi refuzul de a ceda altor călători locurile ocupate în plus, în mod abuziv sau în compartimentul rezervat pentru “mama şi copilul”, atunci cand nu are dreptul la acesta;

3. călătoria cu legitimatie de călătorie fără supliment de viteza, tichet de rezervare a locului, supliment de cuseta, pat sau cabina, la o clasa superioara aceleia pentru care se poseda legitimatia sau pe o ruta ocolitoare, precum şi continuarea călătoriei intrerupte cu legitimatia nevizata, în cazul în care viza este obligatorie, dacă nu se achita pe loc tarifele corespunzatoare;

4. vinderea cu suprapret a unei legitimatii de călătorie;

5. vinderea de legitimatii de călătorie în alte locuri decat cele stabilite de S.N.C.F.R. sau de persoane neautorizate de aceasta;

6. călătoria pe baza de legitimatie de călătorie gratuita, de abonament sau de legitimatie de călătorie cu reducere, fără a prezenta actul de identitate sau alt act doveditor din care sa rezulte dreptul la aceasta;

7. călătoria fără legitimatie de călătorie şi refuzul de a plati taxele tarifare de catre călători, călătoria cu legitimatie de călătorie nevizata la plecare în cazurile în care viza este obligatorie, sau pe baza unei legitimatii al carei termen de valabilitate a expirat, ori care a fost eliberata pentru o statie de destinatie ce a fost depasita sau care apartine unei alte persoane, în cazul legitimatiilor nominale ori ale caror date au fost modificate, precum şi continuarea călătoriei intrerupte, în cazul cand se folosesc legitimatii care nu dau dreptul la intreruperi, dacă nu se achita pe loc tarifele corespunzatoare. Militarilor în termen şi asimilatilor acestora li se aplica masuri disciplinare potrivit art. 44 din Legea nr. 32/1968;

9. fumatul în salile de asteptare şi în camera “mama şi copilul” din statii, în compartimente, în vagoanele-restaurant, precum şi în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusa la cunostinta prin afişe sau semne corespunzatore;

10. transportul în vagoanele de călători al pasarilor sau animalelor vii, al bagajelor care depasesc limitele de volum şi greutate stabilite de S.N.C.F.R. sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de tarif sau alte dispozitii legale, în absenta vagonului de bagaje sau dacă se refuza predarea lor la acesta cu plata tarifelor corespunzatoare;

11. exercitarea comertului în trenuri sau statii fără autorizatie eliberata de organele de cale ferată sau alte organe competente;

12. lipirea de afişe în trenuri sau în statii, fără acordul scris dat de unitatile de cale ferată;

16. deschiderea usilor exterioare ale vagoanelor în timpul cat trenul se afla în mers, blocarea usilor exterioare şi frontale ale vagoanelor în timpul stationarii trenurilor, folosirea closetelor vagoanelor în timpul opririi şi stationarii trenurilor;

17. apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc în trenuri sau în unitatile de cale ferată;

18. spargerea geamurilor vagoanelor, mijloacelor de remorcare sau cladirilor aflate în proprietatea cailor ferate;

19. tulburarea fără drept a linistii călătorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate, larma sau alte forme;

20. comportarea necuviincioasa şi tinuta necorespunzatoare fata de ceilalti călători şi fata de personalul cailor ferate aflate în exercitiul functiunii ori impiedicarea acestuia de a-si indeplini atributiile de serviciu;

21. provocarea de scandal în mijloace de transport sau în incinta unitatilor de cale ferată;

22. refuzul călătorilor-consumatori de a parasi vagonul-restaurant sau vagonul-bar dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat care deserveste vagonul respectiv;

24. călătoria pe scari, tampoane sau pe acoperisul vagoanelor din trenurile de călători, urcarea sau coborarea din vagoane prin alt loc decat cel permis;

27. actionarea semnalului de alarma şi a franei de mana a vagoanelor pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranta trenului sau a călătorilor;

28. actionarea elementelor instalatiei de frana montate în exteriorul vagoanelor, izolarea sau punerea în functiune a acestora de catre persoane neautorizate;

29. actionarea de catre persoane neautorizate a sistemelor de descarcare a vagoanelor de marfa specializate, precum şi actionarea instalatiilor ce servesc la iluminatul şi incalzitul mijloacelor de transport sau în alte locuri, care deservesc pe călători;

30. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra sau pe usa vagonului;

31. aruncarea asupra călătorilor sau asupra mijloacelor de transport feroviar cu pietre sau cu alte obiecte, cu substante inflamante, iritante ori cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc;

34. scrierea sau desenarea neautorizata, pe peretii cladirilor sau ai vagoanelor, murdarirea cladirilor, vagoanelor, instalatiilor, spatiilor din incinta statiilor şi din zona cailor ferate, dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunturilor şi afişelor;

38. nerespectarea prescripţiilor feroviare pentru încărcarea şi asigurarea încărcăturilor în mijloacele de transport ale căii ferate, de ambalare şi transport al produselor periculoase, precum şi neasigurarea sau neînchiderea părţilor mobile ale mijloacelor de transport ale căii ferate;

39. transportul în vagoanele de călători, de bagaje şi mesagerii al obiectelor sau substantelor inflamabile, explozive, radioactive, urat mirositoare sau otravitoare ori al altor materii şi obiecte periculoase care, potrivit legii, nu sunt permise la transport.

52. pătrunderea, fără autorizaţie specială, în spaţiile feroviare (staţii, peroane, săli de aşteptare, camera “Mama şi copilul”,

biroul de mişcare, tranzit, rampe de încărcare-descărcare, magazii de mărfuri, garnituri de trenuri în aşteptare, în trenurile de călători în circulaţie şi altele asemenea), având cu sine substanţe inflamabile interzise la transport ori primite în anumite condiţii sau altele asemenea şi care pot provoca avarierea, degradarea sau distrugerea materialului rulant, a instalaţiilor, a aparatelor de cale ferată, a clădirilor şi a altor unităţi ale căii ferate;

53. pătrunderea în zona căii ferate, fără autorizaţie specială, cu substanţe radioactive generatoare de infrasunete sau surse de laser active.

Art. 3. – Contravenţiile prevãzute la art. 2 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:

a) cu amendã de la 100 lei la 250 lei, cele de la pct. 1 şi 3;
b) cu amendã de la 100 lei la 300 lei, cele de la pct. 9 şi 12;
c) cu amendã de la 250 lei la 400 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 şi 34;
d) cu amendã de la 300 lei la 600 lei, cele de la pct. 38;
e) cu amendã de la 350 lei la 800 lei, cele de la pct. 17, 20, 21, 22, 29;
f) cu amendã de la 500 lei la 750 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31;
g) cu amendã de la 400 lei la 500 lei, cele de la pct. 39;
h) cu amendã de la 600 lei la 900 lei, cele de la pct.52 şi 53.”

Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, ca noutate, prevede la art.16 alin. (1) faptul că:

„Procesul-verbal de constatare a contravenţiei (…) acordă posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.” 

Legea nr. 289/2005, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată (extras):

„Art. 1. – (1) Se interzice accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice.

(2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limita a 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. Pe teritoriul localităţilor zonele de siguranţă vor fi în mod obligatoriu semnalizate.

Art. 2. – Se interzice intrarea sau staţionarea persoanelor neautorizate în zonele unde accesul este interzis prin afişe ori semne corespunzătoare din perimetrul staţiilor de cale ferată, reviziilor, depourilor şi triajelor de reţea.

Art. 3 – (1) Persoană neautorizată este, în înţelesul art. 1 şi 2, orice persoană care nu are calitatea de angajat al căilor ferate sau care, deşi are această calitate, nu are atribuţii de serviciu în zonele de siguranţă a infrastructurii feroviare publice sau, după caz, în zonele prevăzute la art. 2.

(2) Nu sunt considerate persoane neautorizate persoanele care intră sau staţionează în zona de siguranţă, dacă prezenţa ori staţionarea acestora este motivată de folosinţa unui drum public, de efectuarea de lucrări la un teren agricol sau de folosinţa unei proprietăţi private aflate în interiorul zonei de siguranţă.

Art. 4. – Pătrunderea fără drept urmată de refuzul părăsirii zonelor prevăzute la art. 1 şi 2 de către o persoană neautorizată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.”