CFR Calatori
sigla guvern

Buget

Hotarare 382 din 2018 privind aprobarea BVC-ului pe anul 2018 Descarcă
Hotarare 258 din 2017 privind aprobarea BVC-ului pe anul 2017 Descarcă

Hotărâre nr. 325/2016 din 27 aprilie 2016

Hotărârea nr. 325/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În vigoare de la 05 mai 2016 până la 31 decembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 05 mai 2016. Nu există modificări până la 01 iunie 2016.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.


PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 27 aprilie 2016.
Nr. 325.

ANEXĂ

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 11054545

  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC 2016
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 2.232.524,00
1 Venituri din exploatare 2 2.232.024,00
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 1.224.324,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 500,00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 2.231.289,00
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2.217.289,00
A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 659.040,00
B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 9.000,00
C. cheltuieli cu personalul , din care: 11 679.899,00
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 545.000,00
C1 ch. cu salariile 13 505.000,00
C2 bonusuri 14 40.000,00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1.000,00
C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 133.899,00
D. alte cheltuieli de exploatare 19 869.350,00
2 Cheltuieli financiare 20 14.000,00
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.235,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1.235,00
1 Rezerve legale 25 61,75
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1.173,25
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 30
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) – dividende cuvenite bugetului de stat 33
– dividende cuvenite bugetului local 33a
– dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 76.940,00
1 Alocaţii de la buget, din care: 44 11.940,00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 76.940,00
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 12.764
2 Nr. mediu de salariaţi total 49 12.635
3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 3.528,56
4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 51 3.330,70
5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 176,65
6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 54 999,45
8 Plăţi restante**) 55 178.500,00
9 Creanţe restante***) 56 60.000,00
Situații financiare 2013 partea I  Descarcă
Situații financiare 2013 partea II  Descarcă
Situații financiare 2014 partea I  Descarcă
Situații financiare 2014 partea II  Descarcă
Situații financiare 2015 partea I   Descarcă
Situații financiare 2015 partea II  Descarcă
Situații financiare 2016    Descarcă
Situații financiare 2017    Descarcă
Situații financiare individuale IFRS 2016 conform OMFP nr. 666/2015 si OMFP nr. 2844/2016 Descarcă
Raportare contabilă sem.1 2013 Descarcă
Raportare contabilă sem.1 2014 Descarcă
Raportare contabilă sem. 1 2015 Descarcă
Raportare contabilă sem.1 2016 Descarcă

Raportare contabilă sem. 1 2017 Descarcă
Raportare contabilă sem 1 2018 Descarcă
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support