CFR Calatori
sigla guvern

Reduceri pentru elevi și studenți

Cf. prevederilor art. 83 a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023:

ELEVII din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio, InterRegio şi Intercity), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs, sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs.

Acordarea facilităților la transport pentru elevi:

Elevii beneficiază de:

 • bilete de călătorie gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare gratuit pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri la care se emit abonamente (Regio si Interregio).

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea biletelor și abonamentelor de călătorie:

a) Biletele de călătorie gratuite pentru elevi se pot procura de la:

 • Casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR;
 • Personalul de tren, în următoarele situații:1. stația cf de urcare nu este deschisă activității de vânzare;
  2. îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor se bilete;
  3. stația cf de îmbarcare nu este deservită de personalul aparținând CFR Călători;
  4. în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren;
 • Automatele de bilete ale CFR Călători (xSell Kiosk) amplasate în stații, precum și ONLINE, numai după confirmarea/ validarea calității de ELEV la casele de bilete, care se efectuează o singură dată pentru fiecare an şcolar si emiterea unui ID.

b) pentru abonamente lunare de călătorie cu reducere 100% cu număr nelimitat de călătorii:

 • casele de bilete pe suport tip carton din agențiile de voiaj CFR Călători și stațiile cu personal propriu;
 • automatele de bilete kioșk ale CFR Călători, numai după confirmarea/ validarea calității de ELEV la casele de bilete
 • prin aplicații descărcabile pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice, numai după confirmarea/ validarea calității de ELEV la casele de bilete.

* Confirmarea/validarea calității de elev se poate solicita la orice stație sau agenție de voiaj CFR Călători dotată cu sistem electronic de emitere, în cadrul programului de lucru al acestora, în baza carnetului/legitimației de elev în original, care are înscris nume, prenume și CNP elev și este vizat pentru anul școlar în curs sau în baza adeverinței doveditoare emisă de unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original. Confirmarea/ validarea calității de ELEV la casele de bilete se efectuează o singură dată pentru fiecare an şcolar. Dupa confirmarea / validarea calității de ELEV și crearea profilului de utilizator online se emite un ID in baza caruia se vor purea procura bilete/abonamente online pe site sau prin aplicatia descarcabila pe telefon.

Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie la casele de bilete și in tren:

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor de călătorie lunare GRATUITE pentru ELEVI, este necesară prezentarea următoarelor documente::

 • CARNETUL/LEGITIMAȚIA DE ELEV prezentat/ă în original, care are înscris/ă nume și prenume elev, codul numeric personal al elevului și este vizat de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs;
 • sau ADEVERINŢA doveditoare a calității de elev emisă de unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original; adeverința trebuie să corespundă modelului prevăzut în H.G. nr. 810/2023, astfel:
 • sau ADEVERINȚĂ COLECTIVĂ emisă de unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original; această adeverință este folosită numai în cazul călătoriei elevilor în grup; adeverința trebuie să corespundă modelului prevăzut în H.G. nr. 810/2023, astfel:

Nu vor fi acceptate alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie pentru elevi.

Verificarea în tren

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

 • biletul/abonamentul de călătorie gratuit valabilă la trenul respectiv cu excepția celor emise pe suport digital (on-line);
 • un document de identitate (carte de identitate, paşaport, permis de ședere, permis de conducere) în original sau certificat de naștere în original sau copie pentru elevii sub vârsta de 14 ani;

În locul documentului de identitate elevii pot prezenta carnetul/legitimația de elev în original numai dacă acesta/aceasta conține fotografia elevului și CNP-ul elevului.

Precizăm că biletele cumpărate on-line nu necesită a fi tipărite și prezentate în tren, validarea acestor bilete facându-se în baza ID bilet și numele elevului.

Atenție!
În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă documentele precizate anterior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără bilet/abonament de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren -superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Cf. prevederilor art. 128 a Legii învățământului superior nr. 199/2023:

STUDENȚII în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România și din Academia Română, beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 90% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază pe teritoriul României de gratuitate la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Acordarea facilităților la transport pentru studenți:

a) STUDENȚII românii/străni, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România și din Academia Română pot procura la călătoria cu trenurile CFR Călători:

 • bilete de călătorie reducere 90% valabile pe tren/trenuri și dată la toate categoriile de trenuri (regio, interregio și intercity), clasa a 2-a;
 • abonamente lunare cu reducere 90% cu număr nelimitat de călătorii, la tren regio și interregio, pe distanțe până la 300 km, clasa a 2-a.

b) STUDENȚII cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pot procura la călătoria cu trenurile CFR Călători:

 • bilete de călătorie reducere 100%, valabile pe tren/trenuri și dată, la toate categoriile de trenuri (regio, interregio și intercity), clasa a 2-a;
 • abonamente lunare cu reducere 100% cu număr nelimitat de călătorii, la tren regio și interregio, pe distanțe până la 300 km, clasa a 2-a.

Călătoria la clasa 1 sau cu vagon de dormit/cușetă se efectuează cu plata integrală a diferențelor tarifare.

c) Studenţii cetăţeni români, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ în străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic atât timp cât îşi păstrează calitatea de student, începând cu data prevăzută la art. 260 alin. (15) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, respectiv începând cu data de 1 octombrie 2025.

Emiterea biletelor și abonamentelor de călătorie:

a) Biletele de călătorie cu tarif redus 90% sau gratuite pentru studenți se pot procura de la:

  • Casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile voiaj CFR Călători; propriu și agențiile voiaj CFR;
  • Personalul de tren, în următoarele situații:
   – stația cf de urcare nu este deschisă activității de vânzare;
   – îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor se bilete;
   – stația cf de îmbarcare nu este deservită de personalul aparținând CFR Călători;
   – în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren.

Automatele de bilete ale CFR Călători (xSell Kiosk) amplasate în stații

 • • Online accesand site-ul www.cfrcalatori.ro, după înregistrarea și validarea profilului de utilizator STUDENT

b) Abonamentele de călătorie se pot procura de la:

 • casele de bilete dotate cu sistem de emitere electronică a legitimațiilor de călătorie din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj CFR Călători;
 • Automatele de bilete ale CFR Călători (xSell Kiosk) amplasate în stații

Crearea profilului de student se poate realiza astfel:

 • fie în baza înregistrării datelor de identificare pe site-ul www.cfrcalatori.ro, (dintr-un cont de utilizator on-line) și a confirmării calității de student care beneficiază de reducere / gratuitate la transportul pe calea ferată, transmisă electronic de către instituția de învățământ superior de apartenență, a căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate;
 • fie prin validarea calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs. Confirmarea / validarea calității de student, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile.

Documente necesare la emiterea legitimațiilor de călătorie la casele de bilete si in tren:

a) STUDENȚII beneficiari de reducere 90%:

LEGITIMAŢIA DE STUDENT PENTRU REDUCERE/GRATUITATE LA TRANSPORT, în original, vizată pentru anul universitar în curs, conform modelului care urmează:

LEGITIMAȚIILE DE STUDENT PENTRU REDUCERE/GRATUITATE LA TRANSPORT eliberate de instituțiile de învățământ superior în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, respectiv FĂRĂ COD QR, RĂMÂN VALABILE, în condițiile legii.

b) STUDENȚII beneficiari de gratuitate:
LEGITIMAŢIA DE STUDENT PENTRU REDUCERE / GRATUITATE LA TRANSPORT, în original, vizată pentru anul universitar în curs și pe care instituția de învățământ superior atesta dreptul la gratuitate astfel: a înscris pe verso legitimației ”Gratuitate”, a aplicat semnătura și ștampila instituției de învățământ superior;

c) STUDENȚII DIN ANUL I pot prezenta pentru călătoria de la începutul anului universitar până la 30 noiembrie, inclusiv, în locul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport o ADEVERINȚĂ, prezentată in original, emisă pentru anul universitar respectiv de unitatea de învățământ de apartenență, conform următorului model:

Verificarea în tren:

La verificarea legalității în tren, personalul de tren va solicita studenților titlul de călătorie valabil în format fizic, în original, cu excepția celor emise pe suport digital și:

 • LEGITIMAŢIA DE STUDENT PENTRU REDUCERE/GRATUITATE LA TRANSPORT, în original

sau

 • ADEVERINȚA care atestă calitatea de student pentru studenți din anul I (numai pentru călătoria până la 30 noiembrie a începutului de an universitar) și un document de identitate, în original (carte de identitate, pașaport, permis de ședere, permis de conducere).

Atenție!
În cazul în care, în tren, studenții nu prezintă documentele precizate anterior (legitimația de călătorie cu 90% reducere sau gratuită valabilă la trenul respectiv) sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ superior de apartenență, aceștia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren – superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).
Conform prevederilor din HG 811/2023 cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior sunt abilitate și poartă întreaga răspundere privind distribuirea și vizarea în timp util a legitimaţiilor/adeverințelor de student pentru reducere / gratuitate la transport, precum și pentru întreprinderea tuturor diligențelor necesare (respectiv transmiterea on-line a confirmării calității de student către CFR Călători).

Cumpără bilete online