CFR Calatori
sigla guvern
Atenție! REDUCERE de 5% la achiziționarea biletelor de tren în trafic intern cumpărate de la automatele de bilete aflate în gări,
din aplicațiile mobile și de pe site-ul www.cfrcalatori.ro. Află detalii

Reduceri pentru elevi și studenți

Atât elevii cât și studenții care se prezintă la casa de bilete în vederea procurării legitimațiilor de călătorie în baza unui ID valabil pentru anul 2021-2022 vor fi atenționați că profilul on-line respectiv nu mai este valabil pentru anul școlar/universitar 2022-2023 și este necesar să își procure un alt card cu ID valabil pentru anul școlar/universitar 2022-2023.
Noul card cu ID va fi eliberat pentru elevi de la casele de bilete în baza carnetului de elev cu viza pentru anul școlar 2022-2023 sau pentru elevii din clasele pregătitoare în baza adeverinței care atestă calitatea de elev, valabilă pentru anul școlar 2022-2023. Studenții pot obține un nou ID atât on-line, cât și de la casele de bilete în baza legitimației de student pentru reducere / gratuitate la transport cu viza pentru anul universitar 2022-2023.
pentru călătoria până la data de 30 septembrie 2022, elevilor (cu excepția celor care au înscris «an terminal» în dreptul vizei pentru anul şcolar 2021-2022 pe carnetul de elev) li se vor emite legitimații de călătorie gratuite, respectiv abonamente gratuite în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2021-2022 sau 2022-2023, respectiv în baza adeverinței pentru anul școlar 2021-2022 pentru cei care au terminat clasa pregătitoare sau pentru anul școlar 2022-2023;
pentru călătoria începând cu data de 01 octombrie 2022 se vor emite legitimații de călătorie gratuite, respectiv abonamente gratuite pentru elevi, în baza carnetului de elev care are viza pentru anul 2022-2023 sau în baza adeverinței școlare valabile pentru anul școlar 2022-2023, pentru elevii din clasele pregătitoare; Important! în cazul în care pe adeverință nu este completat CNP-ul se va solicita certificatul de naștere în copie sau original.

ELEVII din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/ autorizat, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic (Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare).

Acordarea facilităților la transport pentru elevi:

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/ autorizat, beneficiază de:

 • legitimații de călătorie gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare gratuit pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea legitimațiilor de călătorie:

Legitimațiile de călătorie gratuite pentru elevi se pot procura de la:

 • Casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR;
 • Personalul de tren, în următoarele situații:
  1. stația cf de urcare nu este deschisă activității de vânzare;
  2. îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor se bilete;
  3. stația cf de îmbarcare nu este deservită de personalul aparținând CFR Călători;
  4. în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren;
 • Automatele de bilete ale CFR Călători (xSell Kiosk) amplasate în stații, precum și online, numai după confirmarea/ validarea calității de ELEV la casele de bilete, care se efectuează o singură dată pentru fiecare an şcolar. Confirmarea/validarea calității de elev se poate solicita la orice stație sau agenție de voiaj CFR Călători dotată cu sistem electronic de emitere, în cadrul programului de lucru al acestora, în baza carnetului de elev în original, care are înscris CNP-ul pe prima filă și este vizat pentru anul școlar în curs, iar pentru elevii din clasele pregătitoare, în baza adeverinței doveditoare, prezentată în original împreună cu o copie a certificatului de naștere.

În perioada stării de alertă/urgență, validarea calității de ELEV se poate efectua și în baza unei adeverințe pentru anul școlar în curs, emisă de unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original. În situația în care în adeverință nu are specificat CNP-ul, este necesară prezentarea și a următoarelor documente (în funcție de vârsta acestuia):

 • fie certificatul de naștere în copie sau original pentru elevii care nu au depășit vârsta de 14 ani;
 • fie actul de identitate/pașaportul/permis de ședere în original pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani;

După înregistrarea datelor de identificare ale elevului la casele de bilete, se va emite un card cu denumirea ”Id elev”. În baza acestui card, respectiv a numărului ID înscris pe card, elevul poate să obțină legitimații de călătorie on-line sau de la automatele de vânzare.

Documente necesare la emiterea legitimațiilor de călătorie:

Pentru emiterea legitimațiilor de călătorie GRATUITE (bilete și abonamente de călătorie lunare) pentru ELEVI, este necesară prezentarea următoarelor documente:

 • carnetul de elev prezentat în original, care are înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și este vizat de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs;
 • adeverinţa doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare, prezentată în original.

În cazul în care pe adeverința doveditoare nu este înscris CNP-ul elevului este necesar să se prezinte și o copie a certificatului de naștere.
Documentele precizate anterior se solicită atât la procurarea legitimațiilor de călătorie de la casele de bilete cât și în tren (la tarif de casă), cu precizarea că în tren nu se emit abonamente de călătorie.
În perioada stării de urgență/alertă, elevii pot obține legitimații de călătorie/ abonamente de călătorie gratuite și în baza prezentării unei adeverințe în original pentru anul școlar în curs, emisă de unitatea de învățământ de apartenență. În acest caz, pe lângă adeverință, este necesar ca elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale să prezinte în original și un act de identitate (carte de identitate sau pasaport), iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original.

Abonamentele de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite pentru ELEVI

 • se pot procura numai de la casele de bilete dotate cu sistem de emitere electronică a legitimațiilor de călătorie din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj CFR Călători;
 • se emit numai la clasa a 2-a, pe relații până la distanţa de 300 km pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern;
 • sunt legitimaţii de călătorie nominale care permit un număr nelimitat de călătorii dus-întors pe relaţia şi perioada de valabilitate.

Verificarea în tren

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte pe lângă legitimaţia de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv şi următoarele documente:

 • carnetul de elev care are înscris CNP-ul pe prima filă, vizat pentru anul şcolar în curs, iar pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani, de la școlile liceale, postliceale și profesionale și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, toate prezentate în original;
 • adeverinta pentru anul şcolar în curs și certificatul de naștere în copie sau original pentru elevii din clasele pregătitoare.

Precizăm că biletele cumpărate on-line nu necesită a fi tipărite și prezentate în tren, validarea acestor bilete facându-se în baza ID bilet și numele elevului.

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, pe lângă legitimația de călătorie gratuită, elevii pot prezenta în original (în loc de carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs) o adeverință care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs, emisă de către unitatea de învățământ de apartenență. În acest caz este necesar să prezinte fie un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesional, fie pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale certificatul de naștere în copie sau original.

Atenție!
În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă documentele precizate anterior (fie legitimația de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv, fie carnetul de elev sau adeverința atunci când prevederile legale permit acest lucru, fie actele de identitate menționate) sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă, precum şi alte documente şcolare aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren -superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

pentru călătoria până la data 31 octombrie 2022, inclusiv, studenților (în vârstă de până la 26 de ani) li se vor emite legitimații de călătorie cu 50% sau 100% reducere, respectiv abonamente pentru studenți, astfel:
** în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată de unitatea de învățământ de apartenență pentru anul universitar 2021-2022 sau 2022-2023,
** în cazul studenților orfani sau proveniți de la casele de copii, aceștia vor prezenta și o adeverință de la unitatea de învățământ de apartenență care să ateste dreptul la gratuitate pentru anul universitar 2021-2022 sau 2022-2023
pentru călătoria începând cu data de 01 noiembrie 2022 studenților (în vârstă de până la 26 de ani) li se pot emite legitimații de călătorie cu 50% reducere sau 100% reducere, respectiv abonamente pentru studenți, astfel:
** numai în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport care are viza pentru anul universitar 2022-2023;
** în cazul studenților orfani sau proveniți de la casele de copii, aceștia vor prezenta și o adeverință de la unitatea de învățământ de apartenență care să ateste dreptul la gratuitate pentru anul universitar 2022-2023.Important! Studenților care au înscris ”an terminal” pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în dreptul vizei pentru anul universitar 2021-2022 nu li se vor mai elibera legitimații de călătorie cu reducere 50% sau 100% sau abonamente pentru călătoria începând cu data de 01 octombrie 2022.

STUDENȚII în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare).

Acordarea facilităților la transport pentru studenți:

• Studenții români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de:

 • legitimații de călătorie cu 50% reducere la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare cu 50% reducere pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii cu 50% reducere, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.

• Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, beneficiază de:

 • legitimații de călătorie gratuite, inclusiv tarif de rezervare gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, studenții vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea legitimațiilor de călătorie:

Legitimațiile de călătorie cu tarif redus 50% sau gratuite pentru studenți se pot procura de la:
• Casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile voiaj CFR;
• Personalul de tren, în următoarele situații:

 • stația cf de urcare nu este deschisă activității de vânzare;
 • îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor se bilete;
 • stația cf de îmbarcare nu este deservită de personalul aparținând CFR Călători;
 • în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren.

• Automatele de bilete ale CFR Călători (xSell Kiosk) amplasate în stații, precum și online, numai după înregistrarea și validarea profilului de utilizator STUDENT. Crearea profilului de student se poate realiza astfel:

 • fie în baza înregistrării datelor de identificare pe site-ul www.cfrcalatori.ro, (dintr-un cont de utilizator on-line) și a confirmării calității de student care beneficiază de reducere/gratuitate la transportul pe calea ferată, transmisă electronic de către instituția de învățământ superior de apartenență, a căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate;
 • fie prin validarea calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs. Confirmarea/ validarea calității de student, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile.

Abonamentele de călătorie pentru STUDENȚI (cu 50% reducere sau gratuite – pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii) se pot procura numai de la casele de bilete dotate cu sistem de emitere electronică a legitimațiilor de călătorie din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj CFR Călători.

Abonamentele de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru studenți, se emit numai la clasa a 2-a, pe relații până la distanţa de 300 km, cu reducere de 50% sau gratuit (pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii), pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern.

Abonamentele lunare pentru studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale care permit un număr nelimitat de călătorii dus-întors pe relaţia şi perioada de valabilitate.

Documente necesare la emiterea legitimațiilor de călătorie:

Pentru emiterea legitimațiilor de călătorie și abonamentelor de călătorie lunare pentru studenți, cu 50% reducere/gratuite, în funcție de facilitatea de care beneficiază, este necesară prezentarea următoarelor documente:
• pentru reducerea de 50% – legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr.pașaportului;
• pentru gratuitate (studenți orfani sau proveniţi din casele de copii):

 • legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului;
 • adeverință emisă de unitatea de învățământ de apartenență care atestă dreptul la gratuitate la transport (conform legislației în vigoare).

Documentele precizate anterior se solicită atât la emiterea de la casele de bilete cât și în tren (la tarif de casă), cu precizarea că în tren nu se emit abonamente de călătorie.

Prin excepție, în perioada stării de urgență/alertă, studenții pot obține legitimații de călătorie și abonamente cu reducere de 50% sau gratuite și în baza unei adeverințe (în format letric sau electronic), care atestă calitatea de student pentru anul universitar în curs, în locul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, cu condiția că instituția de învățământ superior a confirmat on-line la CFR Călători, calitatea de student (a fost creat și validat profilul de student).

Precizăm că în conformitate cu prevederile legislative adeverința (în format letric sau electronic) trebuie să conțină datele prevăzute pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport (nume, prenume, CNP sau serie și număr pașaport).

Verificarea în tren:

La verificarea legalității călătoriei în tren studenții trebuie să prezinte următoarele documente:

 • legitimația de călătorie/abonamentul lunar, cu reducere 50% sau gratuită/gratuit, cu excepția legitimațiilor de călătorie emise online, care se identifică după numarul de ID și numele călătorilor;
 • legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care trebuie să conțină obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului;
 • adeverința care atestă dreptul studentului la gratuitate eliberată de unitatea de învățământ pentru anul universitar aflat în curs, dacă este cazul (are emisă legitimație de călătorie gratuită).

La verificarea în tren, legitimațiile de călătorie emise online pot fi prezentate și în format electronic (pe telefon, laptop etc) sau poate fi prezentat/precizat verbal numai numărul ID – ul legitimației de călătorie, nefiind obligatorie prezentarea acestora în format fizic.

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, pe lângă legitimaţia de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv studenții pot prezenta o adeverință emisă pentru anul universitar în curs, inclusiv în format electronic (în loc de legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport), în cazul în care au fost înregistrati online și au validat profilul de student. În acest caz, este obligatoriu să prezinte în original și un act de identitate, respectiv carte de identitate, pașaport sau permis de ședere.

Atenție!
În cazul în care, în tren, studenții nu prezintă documentele precizate anterior (legitimația de călătorie cu 50% reducere sau gratuită valabilă la trenul respectiv) sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ superior de apartenență, aceștia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren – superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Conform prevederilor din HG 42/2017 cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior sunt abilitate și poartă întreaga răspundere privind distribuirea și vizarea în timp util a legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport, precum și pentru întreprinderea tuturor diligențelor necesare (respectiv transmiterea on-line a confirmării calității de student către CFR Călători), în cazul eliberării de adeverințe (în locul emiterii sau vizării legitimațiilor de student) pentru obținerea gratuității la transportul feroviar, în perioadele stării de urgență sau alertă.

Tarife abonamente lunare studenţi valabile din 01 iulie 2022 Descarcă

Cumpără bilete online
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support