CFR Calatori
sigla guvern

Din motive tehnice , temporar, se pot cumpăra bilete din Austria pentru trenul 347 Viena-București numai din stație. Detalii …

Reduceri pentru elevi și studenți

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/ autorizat, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, se vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru elevi se face la casele de bilete* din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători, pe baza carnetului de elev prezentat în original, care are înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și este vizat de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs și, respectiv pe baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare, prezentată în original.

În cazul în care pe adeverinața doveditoare nu este înscris CNP-ul elevului este necesar să se prezinte și o copie a certificatului de naștere.

*EXCEPTIE! Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru elevi se poate face și de către personalul de tren numai pentru călătorii urcați din punctele de oprire unde nu există personal propriu de vânzare sau în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren. În acest caz elevii din învățământul liceal, profesional sau postlieceal de peste 14 ani trebuie să prezinte pe lângă carnetul de elev (completat și vizat conform prevederilor menționate anterior) și un act de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere).

În perioada stării de urgență/alertă, având în vedere măsurile de prevenire a virusului SARS-CoV-2, pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, în loc de carnetul de elev, se poate prezenta în original adeverință pentru anul școlar în curs, emisă de unitatea de învățământ de apartenență. În acest caz, pe lângă adeverință, este necesar ca elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale să prezinte în original și un act de identitate (carte de identitate sau pasaport), iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original.

On-line / automate de bilete
Legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate şi on-line sau de la automate de bilete, în baza confirmării/validării calităţii de elev la casele de bilete, care se efectuează o singură dată pentru fiecare an şcolar.

Confirmarea/validarea calității de elev se poate solicita la orice stație sau agenție de voiaj CFR Călători dotată cu sistem electronic de emitere, în cadrul programului de lucru al acestora, în baza carnetului de elev în original, care are înscris CNP-ul pe prima filă și este vizat pentru anul școlar în curs, iar pentru elevii din clasele pregătitoare, în baza adeverinței doveditoare, prezentată în original impreună cu o copie a certificatului de naștere.

În perioada stării de alertă/urgență, validarea calității de elev se poate efectua și în baza unei adeverințe pentru anul școlar în curs, emisă de unitatea de învățământ de aparteneță, prezentată în original. În situația în care în adeverință nu are specificat CNP-ul, casierul va solicita prezentarea și a următoarelor documente (în funcție de vârsta acestuia):

  • fie certificatul de naștere în copie sau original pentru elevii care nu au depășit vârsta de 14 ani;
  • fie actul de identitate/pașaportul/permis de ședere în original pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani;

După înregistrarea datelor de identificare ale elevului la casele de bilete, se va emite un card cu denumirea ”Id elev”. În baza acestui card, respectiv a numărului Id înscris pe card, elevul poate să obțină legitimații de călătorie on-line sau de la automatele de vânzare.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte pe lângă legitimaţia de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv şi următoarele documente:

  • carnetul de elev care are înscris CNP-ul pe prima filă, vizat pentru anul şcolar în curs, iar pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani, de la școlile liceale, postliceale și profesionale și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, toate prezentate în original
  • adeverinta pentru anul şcolar în curs și certificatul de naștere în copie sau original pentru elevii din clasele pregătitoare.

Precizăm că biletele cumpărate on-line care nu necesită a fi tipărite și prezentate (validarea acestor bilete facându-se în baza ID bilet și numele studentului).

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, pe lângă legitimația de călătorie gratuită, elevii pot prezenta în original (în loc de carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs) o adeverință care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs, emisă de către unitatea de învățământ de apartenență. În acest caz este necesar să prezinte fie un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesional, fie pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale certificatul de naștere în copie sau original.

Atenție!
În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă documentele precizate anterior (fie legitimația de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv, fie carnetul de elev sau adeverința atunci când prevederile legale permit acest lucru, fie actele de identitate menționate) sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă, precum şi alte documente şcolare aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren -superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Studenţii români/ străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în institutiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, în condițiile în care au legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizate pe anul universitar în curs.Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, se vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.
Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru studenți, se face la casele de bilete* din stațiile și agențiile de voiaj CFR, pe baza legitimaţiei de student pentru reducere/ gratuitate la transport prezentată în original, vizată pe anul universitar în curs și care conține obligatoriu fotografia posesorului și CNP sau respectiv seria și numărul pașaportului (model prezentat în anexa la HG 42/ 2017).*EXCEPȚIE! Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru studenți se poate face și de către personalul de tren numai pentru călătorii urcați din punctele de oprire unde nu există personal propriu de vânzare sau în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren.În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a virusului SARS-CoV-2, în loc de legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport, studenții pot prezenta o adeverință emisă pentru anul universitar în curs, inclusiv în format electronic, numai în condițiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată şi transmisă on-line la CFR Călători de către instituția de învățământ superior.Deci se pot emite legitimații de călătorie gratuite pentru studenți în baza unei adeverințe, numai dacă instituția de învățământ superior a confirmat on-line la CFR Călători, calitatea de student (a fost creat și validat profilul de student).On-line / automate de bileteLegitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate şi on-line sau de la automate de bilete, în baza înregistrării și validării profilului de student. Crearea profilului de student se poate realiza astfel:

  • fie în baza înregistrării datelor de identificare pe site-ul www.cfrcalatori.ro , (dintr-un cont de utilizator on-line) și a confirmării calității de student care beneficiază de gratuitate la transportul pe calea ferată, transmisă electronic de către instituția de învățământ superior de apartenență, a căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate;
  • fie prin validarea calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs.

Confirmarea/validarea calității de student, beneficiar de gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte în original atât legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs cât și legitimaţia de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv, cu ecepția biletelor cumpărate on-line care nu necesită a fi tipărite și prezentate (validarea acestor bilete facându-se în baza ID bilet și numele studentului).

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, pe lângă legitimaţia de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv (în loc de legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport), studenții pot prezenta o adeverință emisă pentru anul universitar în curs, inclusiv în format electronic. În acest caz este obligatoriu să prezinte în original și un act de identitate, respectiv carte de identitate, pașaport sau permis de ședere.

Atenție!
În cazul în care, în tren, studenții nu prezintă documentele precizate anterior (fie legitimația de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv, fie prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ superior de apartenență), aceștia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren – superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Conform prevederilor din HG 42/2017 cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior sunt abilitate și poartă întreaga răspundere privind distribuirea și vizarea în timp util a legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport, precum și pentru întreprinderea tuturor diligențelor necesare (respectiv transmiterea on-line a confirmării calității de student către CFR Călători), în cazul eliberării de adeverințe (în locul emiterii sau vizării legitimațiilor de student) pentru obținerea gratuității la transportul feroviar, în perioadele stării de urgență sau alertă.

Abonamentele de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi sau studenţi, se emit numai la clasa a II-a, până la distanţa de 300 km cu reducere de 100% pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern.
Abonamentele lunare de elevi sau studenţi se achiziţionează numai de la casele de bilete care vând bilete în sistem electronic și de la agențiile de cale ferată care aparţin CFR Călători.
Abonamentele lunare pentru elevi/studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale care permit un număr nelimitat de călătorii dus-întors pe relaţia şi perioada de valabilitate.

Pentru diferențele de rang, diferențe de rută, în cazul călătoriei la clasa a II-a, se vor elibera legitimații de călătorie cu reducere 100%, după caz.
Pentru călătoria cu vagon clasa I se va achita integral diferența de clasă și tariful de rezervare.

Documente necesare

Abonamentele gratuite pentru elevi se eliberează în baza următoarelor documente:
• carnetul de elev care are completat/înscris pe prima filă codul numeric personal (CNP-ul) și este vizat pentru anul școlar în curs – pentru elevii din cadrul învățământului preuniversitar (gimnazial, liceal, și postliceal acreditat/autorizat) ;
• adeverinței doveditoare a calității de elev eliberată de unitatea de învățământ și copia certificatului de naștere numai pentru elevii din clasele pregătitoare.

Abonamentele gratuite pentru studenți se eliberează în baza următoarelor documente:
• legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs şi a actul de identitate (CI, pașaport sau permis de ședere pentru studenții străini).La călătoria în tren, posesorii abonamentelor de călătorie gratuite pentru elevi vor prezenta personalului de tren abonamentul împreună cu următoarele documente:
• carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs pentru elevii din cadrul învățământului preuniversitar. În plus în cazul elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional se va prezenta şi actul de identitate sau pașaportul.
• adeverința doveditoare a calității de elev eliberată de unitatea de învățământ de apartenență și copia certificatului de naștere – pentru elevii din clasele pregătitoare.

La călătoria în tren, posesorii abonamentelor de călătorie gratuite pentru studenți vor prezenta personalului de tren abonamentul împreună cu următoarele documente:
• legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs
• actul de identitate, paşaportul sau permisul de şedere.

Atenţie!
În cazul în care, în tren, elevii /studenţii nu prezintă fie abonamentul gratuit, fie documentele precizate anterior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren -superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Tarife diferenţa de clasă (studenţi/elevi ) Descarcă

Extras din HG 42/2017, art 3 alin (5) si (7):
În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.

Cumpără bilete online
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support