Politica de Confidenţialitate pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Pentru a accesa pagina web a SNTFC CFR Călători SA, nu este nevoie să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal. În măsura în care doriţi să achiziţionaţi serviciile oferite de website, vă putem solicita anumite informaţii de identificare sau date cu caracter personal.

Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale. SNTFC CFR Călători SA se angajează în faţa utilizatorilor/clienţilor săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane neautorizate şi să le utilizeze strict pentru desfaşurarea relaţiei de afaceri dintre client şi SNTFC CFR Călători SA.

Conform cerinţelor Legii nr. 129/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SNTFC CFR Călători SA se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Cadrul legislativ

 • Legea nr. 129 din 24 mai 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date(a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de direct aplicabil începând cu data de 25 mai 2018).

Termeni în înţelesul Legii 129/2018:

Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi  factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ

Tipurile de informaţii colectate variază în funcţie de scopul colectării acestora, respectiv pentru desfăşurarea activităţilor specifice :

 • comerţul electronic, prin înregistrarea ca utilizator al serviciului “Cumpărare bilete CFR Online”, informarea utilizatorilor/clienţilor privind situaţia contului lor de pe www.cfrcălători.ro,  confirmarea, evoluţia şi starea tranzacţiile online efectuate şi întreaga corespondenţă legată de acestea, respectiv prin e-mail(datele necesare efectuării călătoriei/biletul) şi prin SMS(ID bilet şi sumă),
 • emiterea facturii electronice pentru biletele CFR achiziţionate online din contul utilizatorului care a cumpărat biletul, în baza introducerii de către acesta, pe proprie răspundere, a datelor obligatorii de facturare,
 • cercetarea de piaţă, statistică, prin monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor oferite, a competenţelor profesionale şi a comportamentului personalului de vânzare din tren şi de la casele de bilete, etc.
 • oferirea serviciilor de asistenţă pentru persoane cu dizabiltăţi
 • prestarea serviciilor de transport – oferta trenul Charter
 • soluţionarea reclamaţiilor conform Legii 233/2002
 • transmiterea unor informaţii în baza Legii 544/2001
 • trimiterea de mesaje publicitare prin abonarea la newsletter etc.

Prin oferirea acestor date vă daţi consimţământul liber exprimat şi în mod neechivoc ca toate datele dvs. cu caracter personal să fie stocate în baza noastră de date, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către SNTFC CFR Călători SA, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului (acest site foloseşte cookie-uri), cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de SNTFC CFR Călători nu vor fi divulgate niciodată unei companii terţe care intenţionează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă dumneavoastră nu v-aţi dat în mod expres consimţământul în acest sens.

SNTFC CFR Călători SA poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de marketing, servicii bancare/de plăţi electronice (SNTFC CFR Călători SA nu stochează datele cardurilor sau ale conturilor bancare), furnizorii de servicii informatice care se ocupă de aplicaţiile online de vânzare a legitimaţiilor de călătorie, platforma pe care funcţionează site-ul şi de aplicaţia mobilă etc.,

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către autorităţile şi instituţiile publice abilitate (Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti, etc.), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

SNTFC CFR Călători SA nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM).

SNTFC CFR Călători SA se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor/clienţilor săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

SNTFC CFR Călători SA încearcă prin toate mijloacele să monitorizeze şi să limiteze accesul angajaţilor săi direct la baza de date, dar nu este răspunzătoare pentru reaua intenţie a acestora sau sustragerea bazei de date de către aceştia în timpul programului, lucru considerat abuziv şi pentru care aceştia sunt pasibili de pedepse penale şi desfacerea contractului de muncă.

Prin citirea prezentelor termene şi condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • dreptul la informare,
 • dreptul de acces la date,
 • dreptul de intervenţie asupra datelor,
 • dreptul de opoziţie,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
 • dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a vă adresa justiţiei.

Astfel, vă puteţi exercita, la cerere, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 • să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate, care sunt aceste date, în ce scop, cui se dezvăluie, ce mecanisme de prelucrare automată se folosesc, etc.;
 • să interveniţi asupra datelor transmise, prin rectificare, actualizare sau să solicitaţi ştergerea datelor, cu exceptia situaţiilor prevăzute de lege;
 • să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 • să vă opuneţi, în orice moment, fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop;
 • să solicitaţi retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competentă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • să înaintaţi plângere către ANSPDCP pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 129/2018;
 • să vă adresaţi justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus sau dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte/incomplete, puteţi înainta către SNTFC CFR Călători SA o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 4, Sector 1, Bucureşti, Romania, Cod 010873 sau prin fax +4021319.03.39 sau pe e-mail către RelPublic.Calatori@cfrcalatori.ro. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

SNTFC CFR Călători SA va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, conform prevederilor art. 3 (3) din Legea nr. 129/2018.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rugăm să vă adresaţi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România
 • Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212
 • Fax: +40.318.059.602
 • Web: http://www.dataprotection.ro/.

Mai mult decât atât, precizăm că orice încercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind pedepsită de lege, contravenţional sau penal, după caz.

SNTFC CFR Călători SA nu răspunde pentru defecţiuni sau funcţionări eronate ale sistemelor informatice gestionate de o terţă firmă de hosting care pot periclita securitatea bazei de date care conţine date cu caracter personal.

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm.

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul SNTFC CFR Calatori S.A.
Adresa email: dpo.calatori@cfrcalatori.ro
Adresa de corespondenta: SNTFC CFR Calatori S.A., Bd. Dinicu Golescu 38, Sector 1, cod postal 010873, Minsiterul Transporturilor