„ARTICOLUL 21
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial se face conform prevederilor Normelor uniforme şi reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.”

Extras din OG nr. 7/2005 – Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, republicat

A. Restituiri de tarife – condiţii general valabile

Călătorul care deține o legitimaţie de călătorie valabilă poate renunţa la efectuarea călătoriei, înainte sau după începerea acesteia în parcurs, indiferent de motive.
În cazul renunţării la călătorie, călătorul are dreptul să solicite restituirea tarifelor aferente (pentru parcursul neefectuat), numai în condiţiile comerciale specifice tipului de legitimaţie de călătorie achiziţionat.
Tariful de transport se restituie în totalitate sau parțial, când:

 • 1. legitimația de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată parțial
 • 2. datorită lipsei de loc, legitimația a fost utilizată într-o clasa sau un tren de categorie inferioară celei menționate pe legitimație, exceptând cazurile când călătorul solicită de bună voie călătoria într-o clasă sau un tren de categorie inferioară.

În cazul renunțării la călătorie, tariful tichetului de rezervare la vagon clasă nu se restituie. Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tichetul de rezervare, în cazurile în care trenul pentru care s-a emis legitimația de călătorie nu mai circulă, sau în situații de forță majoră.
Tariful de transport se restituie parțial, în cazuri de :
a) întreruperi în circulație;
b) suprimări de trenuri;
c) pierderea legăturilor;
d) îmbolnăvire în parcurs;
e) renunțare la efectuarea călătoriei integrale, însă numai pentru porțiunea neparcursă.

La renunţarea la călătorie (din motive care nu incumbă vina CF), pentru a avea dreptul la restituirea tarifelor, este necesară respectarea următoarelor reguli:
a. în cazul legitimaţiilor de călătorie achiziţionate direct de la ghişeele de vânzare din staţii,
agenţii de voiaj sau automate de vânzare bilete aparținând CFR Călători sau distribuitori autorizaţi

 • prezentarea legitimaţiei de călătorie la ghișeele de vânzare din unitățile CFR Călători, pentru aplicarea vizei de neutilizare, în termenele stabilite conform condiţiilor comerciale de utilizare specifice tipului de legitimație deținut;

b. în cazul legitimaţiilor de călătorie achiziţionate online

  • completarea, de regulă direct pe internet din profilul propriu al utilizatorului (din contul de utilizator), a formularului disponibil la secțiunea „comenzi” – submeniu „operaţia asupra unui bilet”, iar solicitarea va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează în termenele stabilite specifice acestui tip de legitimație. Cererea poate fi adresată și unităților CFR Călători, prin completarea formularului tipizat, doar dacă se încadrează în aceste termene stabilite.
B. Obținerea vizei de neutilizare și a sumelor cuvenite

1. Pentru legitimaţiile achiziţionate de la ghişeele de vânzare din staţii, agenţii de voiaj sau automate de bilete din stații aparținând CFR Călători
1.1. La renunţarea la călătorie înainte de începerea acesteia
Viza de neutilizare (necesară pentru a avea dreptul la restituirea tarifelor) se poate obţine astfel:

 • înainte de ora de plecare a primului tren din ruta înscrisă pe bilet, de la orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj CFR Călători, în cadrul programului de lucru al personalului CFR Călători. Pentru a afla programul de lucru al unităților CFR Călători cu personal propriu, vezi detalii mai jos;
 • în termen de maxim 1 (una) oră de la plecarea trenului, numai în staţia de cale ferată de urcare (îmbarcare) a călătorului.

Restituirea sumelor cuvenite se efectuează, de regulă, la unitatea la care s-a solicitat viza de neutilizare (dacă solicitarea se încadrează în termenele prevăzute pentru obținerea acestei vize).
Excepție fac:

 • legitimațiile de călătorie achiziționate de la automatele Kiosk ale CFR Călători existente în stații, pentru care nu s-a putut prezenta chitanța POS, caz în care restituirea sumelor cuvenite se poate efectua doar prin structura teritorială a SNTFC;
 • legitimațiile de călătorie pentru care a fost emisă factură fiscală, caz în care restituirea sumelor cuvenite se poate efectua numai în unitatea emitentă;
 • legitimații de călătorie achitate cu ordin de plată, fila CEC, ordin de compensare sau centralizat, caz în care restituirea sumelor cuvenite se poate efectua doar prin structura teritorială a SNTFC.

În toate situațiile în care restituirea sumelor cuvenite nu se poate efectua pe loc la unitatea respectivă, este necesară completarea unei cereri tipizate. Cererile se primesc numai în stațiile și agențiile de voiaj de cale ferată deservite de personal propriu CFR Călători, în timpul programului de lucru al acestora, în termenle stabilite pentru aplicarea vizei de neutilizare (prezentate mai sus). În aceste situații, restituirea se va efectua fie prin mandat poștal, fie prin virament bancar, în funcție de solicitarea exprimată în mod expres în cererea completată de către călător.
Atenție! După expirarea termenelor menționate, solicitarea de restituire a sumelor cuvenite se se poate face numai pe baza unei cereri scrise, la care se anexează:

 • legitimaţia, vizată sau nu de neutilizare – după caz, precum şi
 • un act oficial din care să rezulte imposibilitatea prezentării la timp pentru aplicarea vizei de neutilizare în vederea restituirii, din cauză de boală, accident, reţinere de către autorităţi. În aceste situații deosebite, cererea trebuie depusă la unitatea emitentă, (staţia sau respectiv agenţia de voiaj CFR Călători de unde s-au achiziţionat legitimaţiile de călătorie), în termen de maxim 3 (trei) zile de la data de plecare a trenului pentru care a fost emisă legitimația de călătorie.

1.2. În cazul renunţării la călătorie după începerea acesteia (în parcurs):
Pentru a avea dreptul la restituire este obligatoriu ca pe legitimaţia de călătorie să fie aplicată viza de neutilizare parţială de către staţia de cale ferată în care călătorul dorește să întrerupă călătoria, dacă legitimația utilizată dă dreptul la restituirea parțială în parcurs (conform condițiilor comerciale de utilizare specifice).

În cazul în care renunțarea la călătorie se solicită într-o staţie de legătură (stația de schimbare a trenurilor în parcurs, pentru legitimaţiile emise pentru mai multe trenuri), restituirea se face de regulă de către unitatea respectivă, cu condiția prezentării legitimaţiei pentru aplicarea vizei de neutilizare parţială în termen de maxim o (una) oră de la ora de plecare a trenului de legătură (din staţia din care călătorul dorește să întrerupă călătoria).

Excepție fac:

 • legitimațiile de călătorie achiziționate de la automatele Kiosk ale CFR Călători existente în stații, pentru care nu s-a putut prezenta chitanța POS;
 • legitimațiile de călătorie pentru care a fost emisă factură fiscală;
 • legitimații de călătorie achitate cu ordin de plată, fila CEC, ordin de compensare, etc.

situații în care restituirea sumelor cuvenite se poate efectua doar prin structura teritorială a SNTFC CFR Călători, cu condiția completării unei cereri tipizate în stațiile de cale ferată deservite de personal propriu CFR Călători și în timpul programului de lucru al acestora și aplicării vizei de neutilizare în condițiile prezentate mai sus.

În aceste situații, restituirea se va efectua prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de solicitarea exprimată în mod expres în cererea completată de către călător.
În cazul în care renunțarea la călătorie se solicită într-o staţie intermediară din parcursul trenului sau a unuia din trenurile pentru care a fost emisă legitimaţia de călătorie, restituirea se efectuează numai pe bază de dosar, prin structurile teritoriale ale CFR Călători.
1.3 Modificarea termenului in care se permite restituirea biletelor emise pentru studenti
Se va permite restituirea pana cel tarziu la o ora dupa plecare trenului (aplicand aceiasi regula ca pentru toate celelte legitimatii de calatorie).

2. Pentru legitimaţiile de călătorie achiziţionate online („bilete CFR online”)
Cererea de restituire este necesar să fie completată de regulă direct pe internet din profilul propriu al utilizatorului (din contul de utilizator), prin completarea formularului disponibil la secțiunea „renunțarea la călătorie”. Cererea de restituire se poate completa și la ghișeele de vânzare din unitățile CFR Călători. Aceasta cerere va fi luată în considerare până cel târziu la ora de plecare a trenului.
Biletele «CFR online» NU dau dreptul la restituirea în parcurs cu excepţia biletului dus-întors pentru călătoria de înapoiere. În cazul biletelor dus-întors, restituirea tarifelor de transport pentru călătoria de înapoiere se poate efectua numai în condiţiile în care solicitarea este înregistrată (direct online sau la ghișeele de emitere ale CFR Călători) chiar înainte de începerea călătoriei de întors.
Indiferent unde s-a înregistrat cererea (la o unitate CFR Călători sau direct online, în profilul propriu de utilizator), restituirea sumelor cuvenite (cu reținerea comisioanelor aferente) se face numai prin serviciul specializat din centralul CFR Călători, în contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata.

3. Restituire bilete CFR achiziționate de la automatele apartînând distribuitorilor autorizați (Zebra Pay) situate în centrele comerciale

Legitimațiile de călătorie achiziţionate de la automatele ZebraPay situate în centrele comerciale se restituie numai dacă cererea se depune/înregistrează la o unitate CFR Călători cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (data şi ora îmbarcării călătorului).

După expirarea termenului de 24 de ore înainte de începerea călătoriei, biletele emise la aceste terminale ale distribuitorilor autorizați nu se mai restituie. Acest tip de bilet NU dă dreptul la întreruperea sau restituirea în parcurs.

Lista locațiilor unde sunt amplasate terminalele distribuitorilor autorizați (ZebraPay) Citeşte
C. Mod de calcul al sumelor ce se restituie pentru legitimațiile emise pe tren și relație:

Tarifele de transport (fără rezervare):

 • Când solicitarea de renunțare la călătorie se face înainte de începerea călătoriei sau în parcurs dintr-o stație de legătură (în cazul legitimațiilor emise pentru o rută formată din mai multe trenuri) în condițiile respectării termenelor de prezentare pentru aplicarea vizei de neutilizare, tarifele de transport pentru legitimaţiile de călătorie emise cu preţ întreg, cu reducere în baza legislaţiei în vigoare sau în baza ofertelor tarifare comerciale, inclusiv biletul de bicicletă și câine, se restituie cu reţinerea a 10 % din valoarea tarifului de transport achitat pentru parcursul neefectuat de la trenul și relația respectivă, ce reprezintă comisionul/taxa de procesare, cu excepția biletului dus – întors pentru călătoria de înapoiere.
 • În cazul biletelor dus- întors la soliciarea de renunțare pentru călătoria de întoarcere, tarifele de transport pentru parcursul neefectuat se restituie cu reținerea a 20% din valoarea tarifului de transport achitat la trenul de înapoiere.
 • Când solicitarea de renunțare la călătorie se face într-o stație intermediară din parcursul unui tren din rută (cu respectarea termenelor de prezentare pentru aplicarea vizei de neutilizare și numai pentru legitimațiile care dau dreptul la acest tip de restituire), sumele ce se rețin din tarifele de transport plătite, se calculează astfel: tariful de transport (fără rezervare) pentru parcursul efectuat recalculat ţinandu-se cont de:
  • reducerile comerciale acordate în raport cu noile condiții ale călătoriei efectuate,
  • reducerile specifice tipului de legitimație inițiale (bilet minigrup, bilet elev, bilet copil, bilet emis în baza card TrenPlus, etc.)
  • reducerile acordate inițial pentru anticipaţie, sau
  • alte reduceri pentru oferte speciale pe tren și relaţie, după caz, plus 10% din sumele rămase de restituit din tarifele de transport plătite (fără rezervare), ca taxa de procesare.
 • reducerile comerciale acordate în raport cu noile condiții ale călătoriei efectuate,
 • reducerile specifice tipului de legitimație inițiale (bilet minigrup, bilet elev, bilet copil, bilet emis în baza  card TrenPlus, etc.)
 • reducerile acordate inițial pentru anticipaţie, sau
 • alte reduceri pentru oferte speciale pe tren și relaţie, după caz, plus 10% din sumele rămase de restituit din tarifele de transport plătite (fără rezervare), ca taxa de procesare.

Tariful de rezervare de la vagoanele clasa, nu se restituie
Tariful suplimentului de pat/cuşetă (atunci când se renunţă la călătorie) se restituie cu reţinerea a:

 • 10% din tariful suplimentului de pat/cuşetă, dacă solicitarea se face cel mai târziu cu o zi înainte de data de plecare a trenului din staţia de îndrumare (formare) a acestuia sau a grupei de vagoane.
 • 10% din tariful suplimentului de pat/cuşetă, dacă solicitarea se face cel mai târziu cu o zi înainte de data de plecare a trenului din staţia de îndrumare (formare) a acestuia sau a grupei de vagoane.
 • 50% din tariful suplimentului de pat/cuşetă, dacă solicitarea se face în ziua plecării trenului din statia de îndrumare (formare) a acestuia, cel mai târziu cu o oră înainte faţă de ora de plecare din staţia de formare a trenului sau grupei de vagoane. După expirarea acestui termen tariful suplimentului de pat NU se mai restituie.
D. Condiţii specifice privind restituirea ofertelor comerciale ale CFR Călători

Restituirea tarifelor pentru Abonamente

În cazul în care se renunță la utilizarea abonamentelor de călătorie (lunare, săptămânale, lunare valabile 5, 10, sau 15 zile din lună), restituirea tarifelor de transport și calculul sumelor care se returnează clientului se fac în funcţie de data solicitării acestuia, după cum urmează:

a) În cazul abonamentelor de călătorie lunare sau săptămânale, restituirea tarifelor de transport este posibilă dacă solicitarea de renunțare la abonament este făcută înainte de începerea valabilității acestuia și până cel mai târziu în prima zi de valabilitate.

Calculul sumelor care se returnează clientului ca urmare a neutilizării abonamentelor se face în funcţie de data solicitării, după cum urmează:

 • înainte de începerea perioadei de valabilitate (respectiv înainte de prima zi de valabilitate), tariful se restituie cu reţinerea unui procent de 10% din valoarea totală, ca taxă de procesare;
 • în prima zi de valabilitate, tariful se restituie cu reţinerea unui procent de 10% din valoarea totală, ca taxă de procesare şi în plus se reţine contravaloarea tarifului de transport pentru o zi, aferentă tipului de abonament;

Renunțarea la utilizarea abonamentelor de călătorie după prima zi de valabilitate a acestora este posibilă doar în cazuri deosebite (internare a posesorului în unitate medicală, deces al posesorului- caz în care tariful se va restitui la cererea moştenitorilor legali, sau în alte situaţii speciale) care conduc la imposibilitatea utilizării abonamentului. Tariful corespunzător zilelor de neutilizare a abonamentului se restituie pe baza unei cereri de restituire (la care se anexează acte doveditoare), completată de călător la orice stație cf sau agenție de voiaj.

b) În cazul abonamentelor de călătorie lunare valabile 5, 10 sau 15 zile, restituirea tarifelor este posibilă numai dacă solicitarea de renunţare la utilizarea abonamentului este făcută înainte de începerea valabilității acestuia, exclusiv până în prima zi de valabilitate, cu reținerea unui procent de 10% din valoarea totală, ca taxă de procesare.

Calculul sumelor care se returnează clientului ca urmare a neutilizării abonamentelor se face cu reţinerea unui procent de 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare.

După începerea valabilității abonamentelor lunare valabile 5, 10, 15 zile, restituirea tarifelor este posibilă pentru zilele când abonamentul rămâne neutilizat, doar în cazuri deosebite (internare a posesorului în unitate medicală, deces al posesorului – caz în care tariful se va restitui la cererea moştenitorilor legali, sau în alte situaţii speciale) care conduc la imposibilitatea utilizării abonamentului. Tariful corespunzător zilelor de neutilizare a abonamentului se restituie pe baza unei cereri de restituire (la care se anexează acte doveditoare) completată de călător la orice stație cf sau agenție de voiaj.

ATENȚIE!

Nu se restituie tarifele pentru abonamentele pierdute sau rămase neutilizate indiferent de cauză, în afara condițiilor precizate anterior, chiar și în cazul când posesorul nu a avut asupra sa abonamentul cu ocazia verificării legalității călătoriei în tren.

Restituirea tarifelor pentru oferta „Carte VSD”
În cazul în care se renunţă la utilizarea legitimaţiilor de călătorie de tip „carte VSD”, calculul sumelor ce se returnează clientului se face în funcţie de data solicitării acestuia, astfel:

 • înainte de prima zi de vineri a primului week–end din perioada de valabilitate, tariful se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare legitimaţiilor de călătorie;
 • în perioada de valabilitate, pe baza unei cereri, se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare şi în plus se reţine contravaloarea tarifelor de transport aferente week-end-urilor utilizate (la nivelul unei călătorii dus-întors pentru fiecare week-end).

Restituirea tarifului se poate solicita în perioada de valabilitate, cu condiţia prezentării Cărţii VSD la staţia cf sau agenţia de voiaj, pentru aplicarea vizei de neutilizare,
În cazuri deosebite de forţă majoră dovedite cu acte, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a Cărţii VSD, se admite restituirea parţială numai pentru week -enduri întregi.
Pentru ultimul week – end nu se face restituire. Nu se restituie contravaloarea “Cărţii VSD” în caz de pierdere.

Restituirea tarifelor pentru legitimaţia de tip „Card TrenPlus”
Tariful de emitere a cardului TrenPlus se restituie numai înainte de prima zi de valabilitate, cu retinerea a 10% taxa de procesare. După prima zi de valabilitate a cardului, tariful de emitere nu se restituie.
Nu se restituie tariful de emitere pentru cardul TrenPlus pierdut, furat sau rămas neutilizat indiferent de cauză.
Biletele emise in baza card TrenPlus se restituie conform conditiilor general valabile prevazute mai sus.

Restituire Parţială – pentru o parte din călătorii dintr-un grup
În cazul legitimaţiilor de călătorie eliberate pentru grupuri de călători, dacă unul sau mai mulţi călători din grup renunţă total la efectuarea călătoriei sau renunţă la efectuarea călătoriei de întoarcere în cazul legitimaţiilor dus-întors

 • restituirea se face cu reţinerea tarifelor de transport pentru călătorii din grup care au efectuat călătoria, recalculate cu reducerile corespunzătoare numărului acestora şi a 10% din suma de restituit ca taxa de procesare.

Tariful de rezervare a locurilor pentru persoanele care renunţă la călătorie nu se restituie.
Pentru restituire este obligatoriu ca pe legitimaţia de călătorie sa fie aplicată viza de neutilizare de către:

 • staţia de cale ferată de pornire sau
 • staţia de cale ferată în care s-a întrerupt călătoria.
E. Restituirea tarifelor de transport – din vina căii ferate

Integral
Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tariful de rezervare, atunci când:

 • trenul pentru care s-a emis legitimaţia de călătorie nu mai circulă, sau în situaţii de forţă majoră;
 • trenul are o întârziere avizată de 60 minute sau mai mare în staţia de cale ferată de plecare înscrisă pe legitimaţia de călătorie iar călătorul renunţă la efectuarea călătoriei, cu condiţia ca legitimaţia de călătorie să fie emisă înainte de ora de plecare regulată a trenului;
 • întârzierea avizată a trenului în staţia de plecare conduce la imposibilitatea asigurării în staţia de legătură a unui timp de minim 5 minute de la sosirea trenului întârziat până la plecarea trenului de legătură iar călătorul renunţă la efectuarea călătoriei; în cazul legitimaţiilor de călătorie emise pentru mai multe trenuri, cu condiţia ca legitimaţia de călătorie să fie emisă înainte de ora de plecare regulată a trenului;
 • în parcurs, când din cauza întârzierii trenului călătorul pierde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei, iar acesta nu doreşte continuarea călătoriei la destinaţie cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior, pe aceeaşi rută sau pe altă rută astfel încât să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică.
 • restituirea suplimentului de pat/cuşetă se face integral numai când din vina căii ferate, vagonul de dormit/cuşetă pentru care a fost emis suplimentul nu mai circulă pe întreaga distanţă.

De regulă, restituirea se face în unitatea respectivă, pe baza aprobării conducerii CFR Călători.

Parţial – pentru parcurs neutilizat
În cazul suspendării circulaţiei unui tren, dacă aceasta nu a fost cunoscută înainte de plecare din staţia de pornire, iar călătorul nu se întoarce în staţia de pornire, restituirea contravalorii parcursului rămas neefectuat se face de regulă în staţia din parcurs unde s-a produs întreruperea călătoriei, dacă solicitarea se face în termen de maxim o oră de la sosirea trenului cu care a venit călătorul. De regulă, restituirea se face în unitatea respectivă, pe baza aprobării conducerii CFR Călători.
Tariful de rezervare de la vagoanele clasă și de la vagoanele de dormit/ cușetă utilizate parțial nu se restituie.

Programul staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR Călători Citeşte

Vă informăm că CFR Călători respectă şi aplică legislaţia, dispoziţiile şi reglementările impuse la nivel european pentru serviciile de transport feroviar de călători. În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de minute, societatea noastră acordă clienţilor despăgubiri pentru întârziere doar pentru serviciile internaţionale de transport.

Informaţii privind procedura solicitării despăgubirilor Citeşte

CFR Călători va aplica prevederile H.G. nr. 385 / 12.06.2019 în serviciile naţionale de transport feroviar de călători .

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de întârzieri şi vă mulţumim pentru înţelegere