„ARTICOLUL 21
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial se face conform prevederilor Normelor uniforme şi reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.”

Extras din OG nr. 7/2005 – Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, republicat

Restituiri de tarife – condiţii general valabile

Călătorul are o legitimaţie de călătorie valabilă pentru un anumit tren și dată, poate renunţa la efectuarea călătoriei, înainte sau după începerea acesteia în parcurs, indiferent de motive.
În cazul renunţării la călătorie, clientul are dreptul să solicite restituirea tarifelor aferente (pentru parcursul neefectuat), numai în condiţiile comerciale specifice tipului de legitimaţie de călătorie achiziţionat (deţinut).
La renunţarea la călătorie (din motive care nu incumbă vina CF), pentru a avea dreptul la restituirea tarifelor, este necesară respectarea următoarelor reguli:

a. în cazul legitimaţiilor de călătorie achiziţionate direct de la ghişeele de vânzare din staţii, agenţii de voiaj sau automate de vânzare bilete aparținand CFR Călători sau distribuitori autorizaţi
 • prezentarea legitimaţiei de călătorie pentru aplicarea vizei de neutilizare în anumite termene stabilite conform condiţiilor de comerciale de utilizare specifice tipului de legitimație deținut;
b. în cazul legitimaţiilor de călătorie achiziţionate online
 • completarea se face de regulă direct pe internet din profilul propriu al utilizatorului (din contul de utilizator), prin completarea formularului de la secțiunea „renunțarea la călătorie”; cererea va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează în anumite termene stabilite specifice acestui tip de legitimație. Cererile pot fi depuse și la unitățile CFR Călători doar dacă se încadrează în aceste termene stabilite.
a. Pentru legitimaţiile achiziţionate de la ghişeele de vânzare din staţii, agenţii de voiaj sau automate de bilete din stații aparținând CFR Călători
a.1. la renunţarea la călătorie înainte de începerea acesteia

Viza de neutilizare (necesară pentru a avea dreptul la restituirea tarifelor) se poate obţine astfel:

 • înainte de ora de plecare a primului tren din ruta înscrisă pe bilet, de la orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj CFR Călători, în cadrul programului de lucru al personalului CFR Călători. Pentru a afla programul de lucru al unităților CFR Călători cu prersonal propriu, vezi detalii mai jos;
 • în termen de maxim 1 (una) oră de la plecarea trenului, numai în staţia de cale ferată de urcare (îmbarcare) a călătorului, cu excepția biletelor cu reducere emise pentru studenți.

În aceste situații restituirea sumelor cuvenite (cu reținerea comisioanelor aferente) se face de regulă de către unitatea respectivă, unde s-a solicitat viza de neutilizare.
Excepție fac legitimaţiile de călătorie la care plata s-a efectuat cu card bancar precum și cele pentru care s-a solicitat emiterea unei facturi.
Pentru legitimațiile de călătorie plătite cu card bancar este necesar să se prezinte suplimentar chitanţa POS, cazul legitimațiilor pentru care s-a solicitat emiterea unei facturi restiturea se poate efectua numai în unitatea emitentă.
În restul cazurilor restituirea tarifelor se poate efectua doar pe bază de dosar prin structura teritorială a CFR Călători.
După expirarea termenelor menționate, solicitarea de restituire se poate face numai în baza unei cereri scrise, la care se anexează:

 • legitimaţia, vizată sau nu de neutilizare – după caz, precum şi
 • un act oficial din care să rezulte imposibilitatea prezentării la timp pentru aplicarea vizei de neutilizare în vederea restituirii, din cauză de boală, accident, reţinere de către autorităţi.

În aceste situații deosebite, cererea trebuie depusă la unitatea emitentă, (staţia sau respectiv agenţia de voiaj CFR Călători de unde s-au achiziţionat legitimaţiile de călătorie), în termen de maxim 3 (trei) zile de la data de plecare (de îmbarcare) a călătorului.

a.2. în cazul renunţării la călătorie după începerea acesteia (în parcurs):

Pentru a avea dreptul la restituire este obligatoriu ca pe legitimaţia de călătorie să fie aplicată viza de neutilizare parţială (pentru parcursul neutilizat cu reținerea comisioanelor corspunzătoare) de către staţia de cale ferată unde s-a întrerupt călătoria, dacă legitimația utilizată dă dreptul la restituirea parțială în parcurs (conform condițiilor comerciale de utilizare specifice).
Prezentarea legitimaţiei pentru aplicarea vizei de neutilizare parţială se poate face în termen de maxim o (una) oră de la plecarea trenului din staţia din parcurs unde s-a întrerupt călătoria.
Parcursul neefectuat poate începe:

 • dintr-o staţie de legătură (stația de schimbare a trenurilor în parcurs), pentru legitimaţiile emise pentru mai multe trenuri, caz în care restituirea se face de regulă de către unitatea respectivă. Excepție fac legitimaţiile de călătorie la care plata s-a efectuat cu card bancar pentru care este necesar să se prezinte suplimentar chitanţa POS și cele pentru care s-a solicitat factură. În lipsa chitanţei POS sau pentru legitimațiile pentru care s-a solicitat factură, restituirea tarifelor se poate face doar pe bază de dosar prin structura teritorială a CFR Călători;
 • dintr-o staţie intermediară din parcursul trenului sau a unuia din trenurile pentru care a fost emisă legitimaţia de călătorie, caz în care restituirea se efectuează numai pe bază de dosar, prin structurile teritoriale ale CFR Călători.
b. pentru legitimaţiile de călătorie achiziţionate online („bilete CFR online”):

Cererea de restituire este necesar să fie completată de regulă direct pe internet din profilul propriu al utilizatorului (din contul de utilizator), prin completarea formularului de la secțiunea „renunțarea la călătorie. Cererea de restituire se poate completa și la ghișeele de vânzare din unitățile CFR Călători, dar aceasta va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează cu cel puţin 6 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (data şi ora îmbarcării călătorului).
Biletele «CFR online» NU dau dreptul la restituirea în parcurs cu excepţia biletului dus-întors pentru călătoria de înapoiere. Deci după expirarea termenului de 6 de ore înainte de începerea călătoriei «biletele CFR online» nu se mai restituie. În cazul biletelor dus-întors, restituirea tarifelor de transport pentru călătoria de înapoiere se poate efectua numai în condiţiile în care solicitarea este înregistrată (direct online sau la ghișeele de emitere ale CFR Călători) cu minim 6 de ore înainte de începerea călătoriei de întors.
Indiferent unde s-a înregistrat cererea (la o unitate CFR Călători sau direct online, în profilul propriu de utilizator), restituirea sumelor cuvenite (cu reținerea comisioanelor aferente) se face numai prin serviciul specializat din centralul CFR Călători, în contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata.

Condiţii speciale – Restituirea în cazul legitimaţiilor de călătorie emise pentru studenţi
 • Legitimaţiile de călătorie la clasa a II-a emise pentru studenţi NU dau dreptul la restituire după ora de plecare a trenului din staţia de îmbarcare (staţia de plecare înscrisă pe bilet),
 • În cazul legitimaţiilor de călătorie emise la clasa I, după plecarea trenului se permite restituirea sumei reprezentând diferenţa de clasă cu reţinerea comisioanelor aferente, până cel târziu la o oră după ora de la plecarea trenului din staţia de îmbarcare,
 • Restituirea parţială se poate efectua doar când se solicita renunțarea la călătorie pentru trenul/ trenurile neutilizate din rută (de pe biletul/biletele anexă), înainte de ora de plecare din staţia respectivă de legătură (de schimbare a trenurilor).
Mod de calcul al sumelor ce se restituie pentru legitimațiile emise pe tren și relație:
 • Tarifele de transport:
  • Când solicitarea de renunțare la călătorie se face înainte de începerea călătoriei sau în parcurs dintr-o stație de legătură (în cazul legitimațiilor emise pentru o rută formată din mai multe trenuri) în condițiile respectării termenelor de prezentare pentru aplicarea vizei de neutilizare, tarifele de transport pentru legitimaţiile de călătorie emise cu preţ întreg, cu reducere în baza legislaţiei în vigoare sau în baza ofertelor tarifare comerciale, inclusiv biletul de bicicletă și câine, se restituie cu reţinerea a 10 % din valoarea tarifului de transport achitat pentru parcursul neefectuat de la trenul și relația respectivă, ce reprezintă comisionul/taxa de procesare, cu excepția biletului dus – întors pentru călătoria de înapoiere.
  • În cazul biletelor dus- întors la soliciarea de renunțare pentru călătoria de întoarcere, tarifele de transport pentru parcursul neefectuat se restituie cu reținerea a 20% din valoarea tarifului de transport achitat la trenul de înapoiere.
  • Când solicitarea de renunțare la călătorie se face într-o stație intermediară din parcursul unui tren din rută (cu respectarea termenelor de prezentare pentru aplicarea vizei de neutilizare și numai pentru legitimațiile care dau dreptul la acest tip de restituire), sumele ce se rețin din tarifele de transport  se calculează astfel: tariful de transport (fără rezervare) pentru parcursul efectuat recalculat ţinandu-se cont de:
   • reducerile comerciale acordate în raport cu noile condiții ale călătoriei efectuate,
   • reducerile specifice tipului de legitimație inițiale (bilet minigrup, bilet elev, bilet copil, bilet emis în baza  card TrenPlus, etc.)
   • reducerile acordate inițial pentru anticipaţie, sau
   • alte reduceri pentru oferte speciale pe tren și relaţie, după caz, plus 10% din sumele rămase de restituit din tarifele de transport plătite (fără rezervare), ca taxa de procesare.
 • Tariful de rezervare de la vagoanele clasa, nu se restituie.
 • Tariful suplimentului de pat/cuşetă (atunci când se renunţă la călătorie) se restituie cu reţinerea a:
  • 10% din tariful suplimentului de pat/cuşetă, dacă solicitarea se face cel mai târziu cu o zi înainte de data de plecare a trenului din staţia de îndrumare (formare) a acestuia sau a grupei de vagoane.
  • 50% din tariful suplimentului de pat/cuşetă, dacă solicitarea se face în ziua plecării trenului din statia de îndrumare (formare) a acestuia, cel mai târziu cu o oră înainte (faţă de ora de plecare din staţia de formare a trenului sau grupei de vagoane). După expirarea acestui termen tariful suplimentului de pat NU se mai restituie.
Condiţii specifice anumitor tipuri de legitimaţii şi oferte tarifare 
Restituirea tarifelor pentru Abonamente
La abonamente indiferent de tipul acestora (lunar, săptămânal, lunar 5, 10, sau 15 zile), dacă se renunţă la utilizarea acestora, calculul sumelor ce se returnează clientului se face în funcţie de data solicitării acestuia, după cum urmează:
 • înainte de începerea perioadei de utilizare (respectiv înainte de prima zi de valabilitate), tariful se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare
 • în prima zi de valabilitate, tariful se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare şi în plus se reţine contravaloarea tarifului de transport pentru o zi, aferentă tipului de abonament; excepție abonamantele lunare 5, 10 si 15 zile pentru care restituirea se poate efectua numai în cazuri deosebite cu acte justificative.
 • în perioada de valabilitate  tariful se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa  procesare şi în plus se reţine contravaloarea tarifului de transport aferent pentru zilele expirate (aferent numărului de zile de valabilitate utilizate de la data începerii valabilităţii până inclusiv la data depunerii cerereii de restituire); excepție abonamantele lunare 5, 10 si 15 zile pentru care restiruirea se poate efectua numai în cazuri deosebite cu acte justificative.
În cazuri deosebite (internare a posesorului în unitate medicală, deces al posesorului- caz în care tariful se va restitui la cererea moştenitorilor legali, sau în alte situaţii speciale) care conduc la imposibilitatea utilizării abonamentului, tariful corespunzător zilelor de neutilizare a abonamentului se restituie pe bază unei cereri de restituire completată de călător (la care se anexează acte doveditoare).
Nu se restituie tarifele pentru abonamentele pierdute sau rămase neutilizate, indiferent de cauză chiar şi în cazul când posesorul nu a avut asupra sa abonamentul cu ocazia verificării legalităţii călătoriei în tren.
Restituirea tarifelor pentru oferta „Carte VSD”
Dacă se renunţă la utilizarea legitimaţiilor de călătorie de tip „carte VSD” , calculul sumelor ce se returnează clientului se face în funcţie de data solicitării acestuia, astfel:
 • înainte de prima zi de vineri a primului week–end din perioada de valabilitate, tariful se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare legitimaţiilor de călătorie;
 • în perioada de valabilitate, pe baza unei cereri, se restituie cu reţinerea a 10% din valoarea totală, ca taxa de procesare şi în plus se reţine contravaloarea tarifelor de transport aferente week-endurilor utilizate (la nivelul unei călătorii dus-întors pentru fiecare week-end).
Restituirea tarifului se poate solicita în perioada de valabilitate, cu condiţia prezentării Cărţii VSD la staţia cf sau agenţia de voiaj, pentru aplicarea vizei de neutilizare,
În cazuri deosebite de forţă majoră dovedite cu acte, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a Cărţii VSD, se admite restituirea parţială numai pentru week -enduri întregi.
Pentru ultimul week – end nu se face restituire.  Nu se restituie contravaloarea “Cărţii VSD” în caz de pierdere.
Restituirea tarifelor pentru legitimaţia de tip „Card TrenPlus”
Tariful de emitere a cardului TrenPlus se restituie numai înainte de prima zi de valabilitate, cu retinerea a 10% taxa de procesare. După prima zi de valabilitate a cardului, tariful de emitere nu se restituie.
Nu se restituie tariful de emitere pentru cardul TrenPlus pierdut, furat sau rămas neutilizat indiferent de cauză.
Biletele emise in baza card TrenPlus se restituie conform conditiilor general valabile prevazute mai sus.
Restituire bilete CFR online

Condiţiile de restituire a biletelor procurate online, prin serviciul „Cumpărare Bilete CFR online”.

Restituirea tarifelor pentru biletele CFR –emise la automatele de bilete aparținând altor distribuitori autorizați (terminale ZebraPay)
Biletele achiziţionate de la automatele de bilete aparţinând distribuitorilor autorizați (în prezent de la terminalele ZebraPay) se restituie numai dacă cererea se depune/înregistrează la o unitate CFR Călători cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (data şi ora îmbarcării călătorului).
După expirarea  termenului de  24 de  ore  înainte  de  începerea  călătoriei, biletele emise la aceste terminale ale distribuitorilor autorizați nu se mai restituie Acest tip de bilet NU dă dreptul la restituirea în parcurs.
Parţială – pentru o parte din călătorii dintr-un grup
În cazul legitimaţiilor de călătorie eliberate pentru grupuri de călători, dacă unul sau mai mulţi călători din grup renunţă total la efectuarea călătoriei sau renunţă la efectuarea călătoriei de întoarcere în cazul legitimaţiilor dus-întors
 • restituirea se face cu reţinerea tarifelor de transport pentru călătorii din grup care au efectuat călătoria, recalculate cu reducerile corespunzătoare numărului acestora şi a 10% din suma de restituit ca taxa de procesare.

Tariful de rezervare a locurilor pentru persoanele care renunţă la călătorie nu se restituie.
Pentru restituire este obligatoriu ca pe legitimaţia de călătorie sa fie aplicată viza de neutilizare de către:

 • staţia de cale ferată de pornire sau
 • staţia de cale ferată în care s-a întrerupt călătoria.

Restituirea tarifelor de transport – din vina căii ferate
Integral
Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tariful de rezervare, atunci când:
 • trenul pentru care s-a emis legitimaţia de călătorie nu mai circulă, sau în situaţii de forţă majoră;
 • trenul are o întârziere avizată de 60 minute sau mai mare în staţia de cale ferată de plecare înscrisă pe legitimaţia de călătorie iar călătorul renunţă la efectuarea călătoriei, cu condiţia ca legitimaţia de călătorie să fie emisă înainte de ora de plecare regulată a trenului;
 • întârzierea avizată a trenului în staţia de plecare conduce la imposibilitatea asigurării în staţia de legătură a unui timp de minim 5 minute de la sosirea trenului întârziat până la plecarea trenului de legătură iar călătorul renunţă la efectuarea călătoriei; în cazul legitimaţiilor de călătorie emise pentru mai multe trenuri, cu condiţia ca legitimaţia de călătorie să fie emisă înainte de ora de plecare regulată a trenului;
 • în parcurs, când din cauza întârzierii trenului călătorul pierde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei, iar acesta nu doreşte continuarea călătoriei la destinaţie cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior, pe aceeaşi rută sau pe altă rută astfel încât să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică.
 • restituirea suplimentului de pat/cuşetă se face integral numai când din vina căii ferate, vagonul de dormit/cuşetă pentru care a fost emis suplimentul nu mai circulă pe întreaga distanţă.

De regulă restituirea se face în unitatea respectivă cu excepția legitimațiilor la care plata s-a efectuat cu card bancar pentru care este necesar să se prezinte suplimentar chitanţa POS și cele pentru care s-a solicitat factură. În lipsa chitanţei POS sau pentru legitimațiile pentru care s-a solicitat factură, restituirea tarifelor se poate face pe bază de dosar (întocmit de unitatea unde se solicită restituirea), prin structura teritorială a CFR Călători.

Parţial – pentru parcurs neutilizat

În cazul suspendării circulaţiei unui tren, dacă aceasta nu a fost cunoscută înainte de plecare din staţia de pornire, iar călătorul nu se întoarce în staţia de pornire, restituirea contravalorii parcursului rămas neefectuat se face de regulă în staţia din parcurs unde s-a produs întreruperea călătoriei, dacă solicitarea se face în termen de maxim o oră de la sosirea trenului cu care a venit călătorului cu excepția legitimațiilor la care plata s-a efectuat cu card bancar pentru care este necesar să se prezinte suplimentar chitanţa POS și cele pentru care s-a solicitat factură.
În lipsa chitanţei POS sau pentru legitimațiile pentru care s-a solicitat factură, restituirea tarifelor se poate face pe bază de dosar (întocmit de unitatea unde se solicită restituirea), prin structura teritorială a CFR Călători.

Tariful de rezervare de la vagoanele clasă și de la vagoanele de dormit/ cușetă utilizate parțial nu se restituie.

 

Vezi programul staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR Călători.

 

Vă informăm că CFR Călători respectă şi aplică legislaţia, dispoziţiile şi reglementările impuse la nivel european pentru serviciile de transport feroviar de călători. În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de minute, societatea noastră acordă clienţilor despăgubiri pentru întârziere doar pentru serviciile internaţionale de transport. Informaţii privind procedura solicitării despăgubirilor

Conform H.G. nr. 1078 / 2014, serviciile naţionale de transport feroviar de călători sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor din Regulamentul 1371/2007 până la data de 03 decembrie 2019.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de întârzieri şi vă mulţumim pentru înţelegere