ANUNŢ DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA NOMINALIZĂRII ÎN FUNCȚIA
DE DIRECTOR GENERAL LA SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI ”CFR CĂLĂTORI” S.A.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători”S.A. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi în vederea nominalizării în funcția de Director General al societatii. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea funcției de Director General la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” S.A.. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, cu cele ale H.G. nr. 722/2016, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de Director General are următoarele etape:

Nr.crt ETAPA Durata estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de
candidatură
11.08 – 11.09.2023 Candidaţii depun, atât în format fizic, cât şi electronic, toate
documentele cerute în dosarele de candidatură.
Dosare de candidatura
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 12.09 – 18.09.2023 Evaluăm conformitatea administrativă a dosarelor. În caz de
neclarităţi solicităm candidaţilor clarificări.
Lista lungă
3. Selecţia iniţială 19.09 – 25.09.2023 Se face o primă evaluare a eligibilității candidaturilor și a
competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a
candidaţilor
Lista scurtă
4. Depunerea declarației de
intenție
26.09 – 11.10.2023 Candidaţii aflaţi pe lista scurtă vor avea la dispoziție 15 zile in vederea elaborării și depunerii declarației de intenție. Depunerea declarației de
intenție
5. Selecţia finală 11.10 – 18.10.2023 În această etapă evaluăm competenţele şi trăsăturile
candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de
intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor
din care se vor face propunerile de nominalizare.
Propunerile de
nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii. Candidații vor fi informați în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail, referitor la eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, precum şi de rezultatele obținute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces. Graficul de derulare a procesului de recrutare și selecție la zi va fi postat şi pe pagina de internet https://www.cfrcalatori.ro.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Candidații pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii în funcția de Director General trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 1. sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare (minim echivalent ISCED 6);
 2. au minim 10 ani experiență profesională:
 3. au minim 5 ani experiență în funcții de conducere (în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990);
 4. au cunoștințe solide în domeniul legislației societăților comerciale, economic, fiscal, achiziții publice, control General preventiv;
 5. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Director General al SNTFC CFR Călători SA.;
 6. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
 7. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 9. au capacitate deplină de exercițiu;
 10. sunt apți din punct de vedere medical;

3. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 11.09.2023, ora 12.00, în mod obligatoriu atât pe suport de hârtie cât și în format electronic.

 • Dosarul pe suport de hârtie
  Dosarele de candidatură pe suport de hârtie vor fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier, în plic închis şi sigilat, pe care se va menționa următorul text: „Candidatură pentru postul de Director General al S.N.T.F.C.”CFR CĂLĂTORI” S.A. / [Numele şi Prenumele candidatului]” la sediul Pluri Consultants România S.R.L., situat pe str. Barbu Văcărescu Nr. 164 A, incintă Hotel CARO, cod poștal 020285,
  sector 2, București.
 • Dosarul electronic
  Transmiterea dosarului de candidatură în format electronic se va face la adresa de e-mail 109@pluri.ro. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului, denumirea postului (de exemplu „CV DFC Popescu Ion ”). Formularele F1-F5 vor fi completate electronic și transmise în format editabil (cu extensia .doc, .docx) si în format needitabil (cu extensia .pdf). CV-ul va fi transmis în format ediatbil si needitabil. Copiile documentelor solicitate vor fi scanat si salvate preferabil ca documente separate, având în titlu tipul documentului, numele și prenumele candidatului – de exemplu ”Dipoma licență Popescu Ion” sai ”Extras REGES Popescu Ion. Nu vom lua în considerare dosarele de candidatură scanate integral într-un singur document.
  Dosarele electronice NU vor fi transmise prin aplicații de transfer de fișiere (de ex: WeTransfer sau alte aplicații similare) – în cazul în care dimensiunea dosarului depășește capacitatea mesajului, se vor transmite mai multe mesaje succesive numerotate (de exemplu ”Candidatura DG CFR CĂLĂTORI Popescu Ion 1”, ”Candidatura DG S.N.T.F.C.”CFR CĂLĂTORI” Popescu Ion 2”, etc.)

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae;
 3. Adeverință medicală;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal;
 6. Copii:
  1. Copia actului de identitate;
  2. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în
   cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel
   de pe actul de identitate;
  3. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
  4. Copii ale documentelor care dovedesc experiența
   profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, alte documente însușite prin semnătură și ștampilă de emitent, etc.)
 7. Formulare:
  a. F1 – Cererea de înscriere;
  b. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
  c. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
  d. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  e. F5 – Declarația de interese

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet https://www.cfrcalatori.ro.

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

5. CRITERII DE SELECŢIE

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate.

Principalele criterii de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

 1. Competențe – Specifice sectorului în care activează societatea, de importanță strategică, de guvernanță corporativă, sociale și personale
 2. Experiență profesională relevantă
 3. Alinierea cu scrisoarea de așteptări
 4. Trăsături comportamentale – Comportament și atitudine specifică profilului de director

a) Absolvirea studiilor de tip MBA/EMBA/master/doctorat în domenii relevante pentru acest rol de top management executiv;

6. ALTE INFORMAȚII

a. Comunicarea cu candidaţii
Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte. Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

b. Contestaţii
Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) S.N.T.F.C.”CFR CĂLĂTORI” SA_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin email va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”. Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

c. Protecția datelor personale
Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert sau de către reprezentanții S.N.T.F.C.”CFR CĂLĂTORI” S.A. în scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat.
 3. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
 6. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

ANUNŢ DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA NOMINALIZĂRII ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL LA SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI ”CFR CĂLĂTORI” S.A

Formular F1 – Cerere de înscriere

Formular F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosarul de canditatură

Formular F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură

Formular F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

Formular F5 – Declarația de interese

Publicat 11 august 2023