CFR Calatori
sigla guvern

Mediu

Trenul

Opțiunea pentru un mijloc de transport prietenos mediului

Programul ECOPASSENGER

Pentru o mai bună informare privind impactul asupra mediului produs prin utilizarea diferitelor mijloace de transport pentru călătoriile prin Europa, se poate accesa pe internet programul ECOPASSENGER dezvoltat de Uniunea Internațională a Căilor Ferate.

Programul permite compararea rutelor de călătorie aeriană, auto și feroviară, prin calcularea consumului de energie, emisiilor de COși a altor poluanți (emisii de oxizi de azot, emisii de particule, emisii de hidrocarburi), pentru fiecare rută selectată.

Ecopassenger constituie o recomandare pentru alegerea trenului ca mijloc de efectuare a călătoriei, utilizarea acestuia constituind soluția pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră provenind din sectorul transport.

Programul ECOPASSENGER Calculează

 

POLITICA DE MEDIU

În domeniul protecției mediului, SNTFC CFR Călători promovează o politică de mediu care susține conceptul potrivit căruia, transportul feroviar este recunoscut drept mijlocul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului.

Politica de Mediu Descarcă

Activitatea de protecția mediului se desfășoară pe trei direcții:

 1. Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile
 2. Prevenirea poluării
 3. Sistemul de managementul de mediu.
1.Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile
Reglementarea funcţionării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului
Autorizare de mediu.
 • Obţinerea autorizaţiilor de mediu pentru unităţile din reţea;
 • Obţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor pentru punctele de lucru;
 • Obţinerea acceptelor de evacuare a apelor reziduale  în reţele de canalizare  locale;
 • Obţinerea altor autorizaţii/accepte acorduri, avize.

Procedura de autorizare constituie un proces dinamic, iar stadiul autorizării suportă periodic modificări, acestea fiind emise pe termen limitat.

Programe de conformare

Realizarea programelor de conformare constituie:

 •     condiţie pentru menţinerea şi revizuirea autorizaţiilor de mediu.
 •     cerinţă în vederea obţinerii autorizării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului.

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate în depouri şi revizii, bilanţurile de mediu şi studiile de evaluare a riscului efectuate, programele de conformare implică lucrări de anvergură:

 • ecologizare teren contaminat cu produse petroliere, linii CF
 • decontaminări ale solului impregnat cu substanţe petroliere
 • reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de alimentare cu combustibil şi a depozitelor de stocare lubrifianţi
 • reabilitarea/modernizarea reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de tratare a apelor uzate
 • dezafectarea și ecologizarea vechilor gospodării de păcură, dezafectarea rezervoarelor de păcură și a instalațiilor aferente neutilizate
 • refacerea sistemului de impermeabilizare la rampa de descărcare a motorinei
 • realizarea unor sisteme de drenaj și colectare eficientă a apelor meteorice nepoluate

Programele de conformare necesită o perioadă de derulare de 4-5 ani şi necesită resurse financiare adecvate.

Alocarea resurselor financiare se face prin propunerile cuprinse în Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, Programul de reparaţii și întreținere, precum și din Fonduri proprii de exploatare

Monitorizarea factorilor de mediu prin efectuarea de analize a indicatorilor fizico-chimici impuşi prin autorizațiile de mediu ale punctelor de lucru ale societății.

Autorizaţiile de mediu obţinute în urma finalizării procedurii de autorizare, impun prin actul de reglementare următoarele:

 • monitorizarea factorilor de mediu
 • gestiunea deşeurilor

Pentru realizarea acestei cerinţe de conformitate pentru unităţile autorizate, cât şi pentru obţinerea autorizaţiilor de mediu pentru unităţile care au documentaţiile depuse în vederea autorizării, s-a întocmit program de calcul pentru monitorizarea factorilor de mediu.
Programul de monitorizare stabileşte factorii de mediu care necesită monitorizarea, frecvenţa monitorizării acestora, precum şi indicatorii fizico-chimici care trebuie analizaţi pentru fiecare factor în parte. Pentru urmărirea calităţii factorilor de mediu, conform legislaţiei în vigoare, subunităţile au programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate de laboratoare de mediu specializate.
Pe baza modelelor recomandate de UIC şi de Agenţia Europeană de Protecţia Mediului, a fost perfecţionat sistemul informaţional pentru evaluarea performanţelor de mediu, astfel încât să se încadreze în schema: identificare, monitorizare, integrare date, aplicare soluţii.

Alinierea la legislaţia şi normele UE, promovarea reglementărilor şi actelor normative, exprimarea poziției societății privind proiectele de acte normative ce transpun Directive ale Consiliului European în legislația națională.
 • Strategia UE pe termen lung în domeniul schimbărilor climatice
 • Programul Naţional de Reforme privind reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.
  SNTFC CFR Călători este angrenată, prin Ministerul Transporturilor în implementarea obiectivelor prevăzute în acest program prin următoarele măsuri:

  • modernizarea transportului feroviar de călători, în vederea eficientizării consumului de resurse şi reducerii emisiilor de GES
  • monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi raportarea lor, conform Deciziei nr.280/2004/CE privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.
 • Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030 a Uniunii Europene
 • Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC).
 • Recomandările Comisiei Europene privind proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC).
 • Cea de-a “Treia Evaluare a Performanțelor de Mediu (EPR3) în România, de Comisia Economică a ONU pentru Europa (CEE-ONU).
 • Centralizarea și furnizarea datelor privind cheltuielile de mediu la nivelul societății și raportarea acestora Institutului Național de Statistică, prin intermediul Chestionarului cercetării statistice anuale “AS_CPM_CI-Cheltuieli pentru protecția mediului în intreprinderi.
 • Realizarea bazei de date privind starea mediului, solicitată de Directia Generala Management și Strategie a MT, în vederea elaborării de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a Raportului Anual privind starea mediului în România.

SNTFC CFR Călători susţine angajamentul Comunităţii Companiilor Europene de Căi Ferate şi Infrastructură (CER), în spiritul obiectivelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2, răspunzătoare pentru Efectul de Seră, printr- un angajament individual.

2.Prevenirea poluării

Prin Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, Programul de reparaţii și întreținere, precum și din Fonduri proprii de exploatare sunt executate lucrări şi sunt achiziționate servicii pentru protecția mediului, ameliorarea calității factorilor de mediu și prevenirea poluării elementelor și factorilor de mediu.

3.Sistemul de Management de Mediu

La nivelul S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI „S.A este elaborat și implementat un Sistem de Management de Mediu care permite organizaţiei să dezvolte şi să implementeze o politică şi obiective prin care să susțină conceptul, recunoscut la nivel internațional, potrivit căruia transportul feroviar este mijlocul de transport cel mai puțin poluant.

RAPORT PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI – 2022 Descarcă
Informații privind mediul Descarcă
Ghidul Autorităților Publice pentru accesul publicului la informația de mediu Descarcă