CFR Calatori
sigla guvern

Mediu

Trenul – modul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului
Opţiunea pentru un mijloc de transport prietenos mediului

Transportul este responsabil pentru aproximativ 25 % din totalul emisiilor gazelor cu efect de seră, cu consecinţe importante pentru dezvoltarea durabilă a planetei. Pentru o mai bună informare privind impactul asupra mediului produs prin utilizarea diferitelor mijloace de transport pentru călătoriile prin Europa, se poate  accesa pe internet programul ECOPASSENGER, dezvoltat de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate,  a cărei lansare a avut loc în 24 iunie 2008 la Copenhaga. Programul permite compararea rutelor de călătorie aeriană, auto şi feroviară, prin calcularea  consumului de energie, emisiilor de CO2 şi a altor poluanţi (emisii de oxizi de azot, emisii de particule, emisii de hidrocarburi),  pentru fiecare rută selectată. Totodată, programul constituie şi o recomandare pentru alegerea trenului ca mijloc de efectuare a călătoriei, utilizarea acestuia constituind soluţia pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră provenind din sectorul transporturi.

POLITICA DE MEDIU

În domeniul protecției mediului, SNTFC CFR Călători promovează o politică de mediu care susține conceptul potrivit căruia, transportul feroviar este recunoscut drept mijlocul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului.

Activitatea de protectia mediului se desfășoară pe trei direcții:

 1. Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile
 2. Prevenirea poluarii
 3. Sistemul de managementul de mediu.
1.Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile
Reglementarea funcţionării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului
Autorizare de mediu.
 • Obţinerea autorizaţiilor de mediu pentru unităţile din reţea;
 • Obţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor pentru punctele de lucru;
 • Obţinerea acceptelor de evacuare a apelor reziduale  în reţele de canalizare  locale;
 • Obţinerea altor autorizaţii/accepte acorduri, avize.

Procedura de autorizare a unităţilor constituie un proces dinamic, iar stadiul autorizării suportă periodic modificări, acestea fiind emise pe termen limitat.

Evoluţia autorizării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului :

 Programe de conformare

Realizarea programelor de conformare constituie:

 •     condiţie pentru menţinerea şi revizuirea autorizaţiilor de mediu.
 •     cerinţă în vederea obţinerii autorizării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului.

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate în depouri şi revizii, bilanţurile de mediu şi studiile de evaluare a riscului efectuate, programele de conformare implică lucrări de anvergură:

 • ecologizare teren contaminat cu produse petroliere, linii CF
 • decontaminări ale solului impregnat cu substanţe petroliere
 • reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de alimentare cu combustibil şi a depozitelor de stocare  lubrifianţi
 •  reabilitarea/modernizarea reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de tratare a apelor uzate, reabilitarea castelurilor de apă
 • dezafectarea și ecologizarea vechilor gospodării de păcură, a clădirilor nisiparelor, dezafectarea rezervoarelor de păcură și a instalațiilor aferente neutilizate, dezafectarea construcțiilor tehnologice îngropate neutilizate
 • refacerea sistemului de impermeabilizare la rampa de descărcare a motorinei,
 • realizarea unor sisteme de drenaj și colectare eficientă a apelor meteorice nepoluate

Programele de conformare necesită o perioadă de derulare de 4-5 ani şi necesită resurse financiare adecvate.

Alocarea resurselor financiare se face prin propunerile cuprinse în Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, Programul de reparaţii și întreținere, precum și din Fonduri proprii de exploatare.

Monitorizarea factorilor de mediu prin efectuarea de analize a indicatorilor fizico-chimici impuşi prin autorizațiile de mediu ale punctelor de lucru ale societății.

Autorizaţiile de mediu obţinute în urma finalizării procedurii de autorizare, impun prin actul de reglementare următoarele:

 • monitorizarea factorilor de mediu şi raportarea (lunar /trimestrial sau anual)  rezultatelor analizelor chimice ale indicatorilor fizico-chimici ai emisiilor şi imisiilor de  poluanţi către  Agenţiile Teritoriale de Protecţia Mediului
 • gestiunea deşeurilor şi raportarea situației către Agenţiile Teritoriale de Protecţia Mediului.

Pentru monitorizarea calității factorilor de mediu, conform legislației în vigoare, subunitățile au programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate în laboratoare de mediu specializate.

 • Pentru anul 2017 au fost achiziţionate servicii de monitorizare a factorilor de mediu in valoare de 96,177 mii lei. S-au efectuat 501 analize, dintre care 373 analize apa uzată, 10 analize apă potabilă, 36 analize apă freatică, 10 analize apă pluvială, 49 analize probe sol, 20 analize emisii şi 3 analize de zgomot .
Alinierea la legislaţia şi normele UE, promovarea reglementărilor şi actelor normative, exprimarea poziției societății privind proiectele de acte normative ce transpun Directive ale Consiliului European.
 • Programul Naţional de Reforme privind reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră. SNTFC CFR Călători este angrenată, prin Ministerul Transporturilor în implementarea obiectivelor prevăzute în acest program prin următoarele măsuri:
  • modernizarea transportului feroviar de călători, în vederea eficientizării consumului de resurse şi reducerii emisiilor de GES .
  • monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi raportarea lor, conform Deciziei nr.280/2004/CE privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.
 • Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030 a Uniunii Europene.
 • Analiza proiectelor de acte normative elaborate pentru transpunerea Directivelor Comisiei Europene în legislația națională și comunicarea către Ministerul Transporturilor a punctului de vedere al societății privind:
  • Proiectul de Raport privind Strategia Europeană pentru o mobilitate cu emisii reduse de dioxid de carbon.
  • Proiectul de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră..
  • Regulamentul UE privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
  • Proiectul de HG privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului UE 1628/2016 a Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante.
 • Centralizarea și furnizarea datelor privind cheltuielile de mediu la nivelul societății și raportarea acestora Institutului Național de Statistică, prin intermediul Chestionarului cercetării statistice anuale “AS_CPM_CI-Cheltuieli pentru protecția mediului în intreprinderi.
 • Realizarea bazei de date privind starea mediului, solicitată de Directia Generala Management și Strategie a MT, în vederea elaborării de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a Raportului Anual privind starea mediului în România.
 • Realizarea bazei de date privind energia si combustibilul utilizate în tracțiune și calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor de compuși poluanți in atmosferă.
 • Angajamentul SNTFC ”CFR Călători” privind reducerea emisiilor de CO2. Adeziunea societăţii, prin directorul general, la “Declaraţia UIC pentru Mobilitate si Transport Durabil”

SNTFC CFR Călători susţine angajamentul Comunităţii Companiilor Europene de Căi Ferate şi Infrastructură (CER), în spiritul obiectivelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2, răspunzătoare pentru efectul de seră, printr-un angajament individual de diminuare a emisiilor specifice de CO2 cu 21% şi a emisiilor totale de CO2 cu 31% până în anul 2020.

Realizarea bazei de date privind energia si emisiile de gaze. Calcularea emisiilor totale pe baza metodologiei UIC. Transmiterea anual la Uniunea Căilor Ferate Internaționale, la solicitarea acestui forum.

 1. Prevenirea poluării

În anul 2017 au fost executate lucrări şi au fost achiziționate servicii  pentru protecția mediului, pentru prevenirea poluării şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu care au fost realizate prin Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, Programul de reparaţii și întreținere, precum și din Fonduri proprii de exploatare.

 1. Sistemul de management de mediu.

La nivelul S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI „S.A  a fost elaborat un Sistem de Management de Mediu în conformitate cu Standardul SR EN ISO 14001/2005 care  permite organizaţiei să dezvolte şi să implementeze o politică şi obiective prin care să susțină conceptul, recunoscut la nivel internațional, potrivit căruia transportul feroviar este mijlocul de transport cel mai puțin poluant.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support