CFR Calatori
sigla guvern

Facilități pentru persoanele cu handicap

Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru persoanele cu handicap GRATUITATE la transportul cu tren Regio sau Interregio, clasa a 2-a. Călătoria la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare și, după caz, a tarifului de rezervare.

Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită transport interurban  acordat în baza Legii nr. 448/2006, bilet care este valabil pentru o singură călătorie.

Biletul de călătorie gratuită poate fi folosit pentru călătoria cu un singur operator de transport interurban.

Biletul de călătorie gratuită este tipărit și distribuit beneficiarilor Legii nr. 448/2006 de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene și sectoriale (DGASPC) de apartenență. Conform legislației în vigoare, la distribuirea biletelor de călătorie, DGASPC aduce la cunoştinţă, sub semnătură, posesorului biletelor de călătorie gratuită INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ale biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006.

Persoana cu handicap poate calatori singură sau împreună cu un singur însoţitor ori cu asistentul personal, după caz. Însoțitorul care călătorește cu persoana cu handicap poate fi orice persoană.

Asistenţii personali pot călători singuri, fără titular, în baza biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006.

Pentru a fi admis la transport călătorul prezintă, înainte de începerea călătoriei, următoarele documente la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj CFR Călători:

  • Biletul de călătorie gratuită (pentru persoana cu handicap, pentru însoţitorul acestuia, respectiv asistentul personal, după caz) care va fi completat de beneficiar cu cerneală sau pastă, la rubricile: „De la staţia ……” – cu staţia de plecare; „La staţia ……” – cu staţia de destinaţie, după consultarea prealabilă a personalului de la casele de bilete;
  • Legitimația emisă persoanelor cu dizabilități de către DGASPC sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie) pentru titularul călătoriei (în cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani – copie după certificatul de naștere)  și pentru asistentului personal ;
  • În cazul călătoriei cu însoţitor, datele de pe biletul de călătorie al titularului trebuie să corespundă cu datele de pe biletul de călătorie al însoţitorului, respectiv: nume și prenume persoană cu handicap, relaţia de călătorie, data călătoriei. După verificarea documentelor prezentate de către beneficiarul Legii nr. 448/2006, casierul va elibera o legitimație de călătorie conform solicitării și conform datelor înscrise pe biletul de călătorie gratuită. Se va elibera legitimație de călătorie gratuită numai pentru distanța care este completată pe bilet.

În cazul în care în stația de plecare nu există posibilitatea procurării legitimațiilor de călătorie, beneficiarii Legii nr. 448/2006 pot obține legitimații de călătorie gratuită din tren, de la personalul de tren, cu condiția să se prezinte la personalul de tren imediat după urcarea în tren.

Nu se primesc la transport biletele de călătorie gratuită care prezintă modificări, ștersături sau care nu au prevăzut filigranul DGASPC.

La controlul în tren a legitimaţiilor de călătorie beneficiarii Legii nr. 448/2006 vor prezenta legitimația de călătorie obţinută de la casele de bilete și următoarele documente:

 persoana cu handicap – biletul propriu de călătorie gratuită   și  legitimația emisă persoanei cu dizabilitate emisă de către DGASPC sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate în original, respectiv certificatul de naștere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie; în cazul în care călătorește împreună cu un însoțitor, persoana cu handicap va mai prezenta un bilet de călătorie gratuită  pentru însoţitor, având completate aceleași date de călătorie cu  biletul de călătorie gratuită al persoanei cu handicap.

– asistentul personal – biletul propriu de călătorie gratuită  și  documentul de identitate propriu, în original.

Persoanele care utilizează un bilet de călătorie gratuită, pentru însoţitor şi nu însoţesc pe titular, sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care utilizează bilete de călătorie gratuită fără a prezenta actele de identitate prevăzute anterior sau care au termen de valabilitate depăşit sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.

Călătoria cu tren Intercity, la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare.

 

Pentru solicitări de asistenţă, acordată persoanelor cu dizabilităţi click aici.

Cumpără bilete online