Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat si ai cursului/ programului de instruire teoretică si practică de specialitate, specific pentru activitatea de întretinere a bazelor de date din cadrul sistemelor de emitere în trafic intern sau international.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime în functia de casier cf I

sau

- 1 an vechime în functia de operator III/operator legitimatii călătorie

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

- Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte că îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate si conditiile de admitere la concurs pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare;

- CV;

- CI, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749