„ARTICOLUL 21
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial se face conform prevederilor Normelor uniforme şi reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.”

Extras din OG nr. 7/2005 – Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, republicat

Restituiri de tarife

Călătorul care deține o legitimaţie de călătorie valabilă la transport, poate renunţa la efectuarea călătoriei, indiferent de motive având dreptul la restituirea tarifelor de călătorie aferente călătoriei neefectuate, de regulă cu reținerea tarifelor de procesare, NUMAI dacă solicitarea se face, în termenele și condițiile specificate, în funcție de tipul legitimației de călătorie.

A. Condiţii generale

La solicitarea călătorului  de renunțare la călătorie din motive personale sau orice alte motive care nu incumbă vina CF, tarifele de  transport se restituie în totalitate sau parţial, cu reținerea tarifului de procesare, când:

 • legitimaţia de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată parţial pentru porţiunea de traseu neparcursă;
 • legitimaţia de călătorie nu a fost utilizată de toți călătorii pentru care a fost procurată, în cazul grupurilor de călători;
 • îmbolnăvire în parcurs însă numai pentru porţiunea de traseu neparcursă, numai dacă sunt respectate anumite termene și condiții.

Tariful de procesare reprezintă 10% din tariful de transport aferent călătoriei neefectuate.

    În cazul renunțării la călătorie ;

– tariful tichetului de rezervare la vagon clasă nu se restituie.

– tariful suplimentului de pat la vagon de dormit/cuşetă se restituie în următoarele condiţii:

 • dacă solicitarea se face cel mai târziu cu o zi înainte de plecarea trenului din stația de formare, tariful suplimentului de pat/ cușetă se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful suplimentului de pat/cuşetă;
 • dacă solicitarea se face în ziua plecării trenului, cel mai târziu cu cel mult o oră înainte de plecarea trenului din staţia de formare, se restituie numai 50% din tariful încasat;
 • dacă solicitarea se face în ziua plecării trenului, cu mai puţin de o oră înainte de plecarea trenului din staţia de formare tariful suplimentului de pat/cuşetă NU se mai restituie.

Solicitarea de restituire a sumelor cuvenite ca urmare a renunțării în totalitate la călătorie (din motive personale) se acceptă numai dacă sunt respectate termenele și condițiile specifice, funcție de tipul de legitimație deținut, astfel:

 1. în cazul legitimaţiilor de călătorie emise pe tren și data achiziţionate de la ghişeele de vânzare din staţii, agenţii de voiaj sau automate de vânzare bilete aparținând CFR Călători:
 • la orice unitate a CFR Călători în cadrul programului de lucru al acesteia, dacă cererea se face verbal, oricând înainte, până cel târziu la data și ora de plecare a primului tren din rută, cu prezentarea obligatorie a biletului inițial în original;
 • numai din stația inițială de îmbarcare – în cadrul programului de lucru al acesteia dacă cererea se face verbal în maxim 1 oră de la ora de plecare a primului tren din rută, cu prezentarea obligatorie a biletului inițial în original.

 

     b. în cazul legitimaţiilor de călătorie achiziţionate online:

  • pentru biletele calatori completarea unei cererii oricând înainte, până cel târziu la data și ora de plecare a primului tren din rută, fie online direct în contul de utilizator, fie la orice stație deservită de personal CFR Călători în cadrul programului de lucru al acesteia;
  • pentru abonamente digitale, renunțarea totală sau parțială se poate face numai online (pe site sau prin aplicatia descarcabila pe telefon) direct in contul de utilizator; restituirea sumelor se va efectua in contul bancar din care s-a achiziționat abonamentul;

c. în cazul legitimațiilor de călătorie achiziţionate de la casele de bilete și automatele de vânzare bilete aparținând CFR Călători, pe perioadă de valabilitate (tip abonament):

 • prezentarea obligatorie a biletului inițial (tip abonament) în original, la orice unitate (stație sau agenție de voiaj CFR) deservită de personal CFR Călători, dacă cererea se face verbal în cadrul programului de lucru al acestora, oricând înainte de prima zi de valabilitate.

În cazuri deosebite de boală, accident sau reținere de autorități, solicitarea de restituire a legitimației de călătorie (din motive personale) se poate primi și după expirarea termenelor menționate  anterior, dar până cel târziu în termen de 3 (trei) zile de la data plecării primului tren din ruta pentru care a fost emisă legitimaţia în cauză, numai pe baza unei cereri scrise însoțită de un act oficial din care să rezulte că persoana respectivă a fost în imposibilitatea de a înregistra cererea la timp (în termenele stabilite) fie la o unitate de vânzare deservită de personal CFR Călători, fie online (prin înregistrarea din profilul propriu de utilizator în aplicația de vânzare online, etc.), funcție de tipul de legitimație, după caz.

       Restituirea sumelor cuvenite ca urmare a renunțării în parcurs la călătorie din motive personale, se acceptă în cazul legitimațiilor emise pe tren și dată, numai dacă tipul respectiv de legitimație dă dreptul la întreruperea călătoriei și solicitarea se face într-o stație din parcurs prevăzută  in „LISTA STAȚIILOR în care se poate solicita modificarea contractului de transport în parcurs” (vezi mai jos), în cel cel mult o oră de la ora reală de sosire a trenului cu care s-a călătorit.

 

B. MARCAREA faptului că o legitimație de călătorie nu mai este valabilă și nu mai este utilizată

      Viză de neutilizare utilizată în normativele în vigoare, reprezintă MARCAREA faptului că o legitimație de călătorie nu mai este valabilă și nu mai este utilizată la transport fie în totalitate, fie pe o anumită porțiune din parcurs, fie nu mai este utilizată în aceleași condiții (pentru aceleași servicii – clasă, rang, etc.) ca cele menționate pe aceasta.

Marcarea neutilizării legitimaţiilor de călătorie se efectueaza , in funcţie de  modul de emitere  a legitimaţiilor de călătoriie, astfel:

 • pentru legitimaţiile emise pe suport de hârtie, electronic sau manual, este necesară prezentarea biletului de călătorie în original la casele de bilete ale stațiilor și agențiilor de voiaj CFR Călători, înainte de efectuarea călătoriei sau în parcursul acesteia, în termenele și cu respectarea condițiilor de restituire specifice tipului de legitimație de călătorie;
 • pentru legitimaţiile emise prin canalul de vânzare online aparținând CFR Călători, este necesară înregistrarea cererii, de regulă, direct în aplicația specifică de emitere online sau la staţia de îmbarcare;
 • pentru „titlurile de călătorie digitale” emise prin alte canale alternative ale distribuitorilor autorizați, cererile de restituire se pot înregistra înainte de începerea valabilității prin același canal prin care au fost achiziționate.

Pentru călătorii excluşi de la transport conform prevederilor prezentelor Reglementări Proprii nu se vor restitui diferenţele dintre tarifele plătite pentru legitimaţiile de călătorie şi cele aferente parcursului efectuat, eventual pentru bagaje.

 

C. Restituirea tarifelor de călătorie (din motive personale)

C.1. Restituirea tarifelor de călătorie în cazul renunțării în totalitate la călătorie

Restituirea tarifelor de transport în cazul renunţării la călătorie pentru legitimaţiile de călătorie emise cu preţ întreg sau în baza ofertelor tarifare comerciale, cu reducere, se face cu reţinerea a 10 % din tariful de transport achitat, ca tarif de procesare. Tariful de rezervare a locului la vagon clasă – clasa 1 şi clasa a 2-a nu se restituie.

–      Restituirea tarifelor de transport înainte de începerea călătoriei se face astfel:

  1. la vagoanele clasa 1 şi clasa 2-a se reţine valoarea tichetelor de rezervare şi apoi 10% din tariful de transport achitat;
  2. la vagoanele de dormit/cuşetă se reţine un procent de 10%, 50% sau integral tarifele suplimentelor de pat/cuşetă, după caz funcție de data și ora solicitării confom reglementarilor proprii şi 10 % din tariful de transport achitat ca tarif de procesare

Restituirea tarifelor:
• pentru biletele emise online se face în baza unei cereri de restituire înregistrată (fie online fie la casele de bilete din stația de îmbarcare)
• pentru abonamentele digitale emise online numai online (pe site sau prin aplicatia descarcabila pe telefon).

Restituirea se efectuează într-un interval de timp stabilit, până cel târziu la ora de plecare a primului tren din ruta pentru care a fost emisă, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) solicitarea se face pentru un titlu de călătorie în ansamblul său, adică pentru toți călătorii de pe legitimația respecitivă (NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe legitimație) şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă în cazul călătoriilor simple;

b) de regulă, cererea de restituire este necesar să fie completată direct pe internet de către utilizatorul înregistrat (din profilul propriu) şi va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează în intervalul de timp stabilit, până cel târziu la ora plecării primului tren din rută (data îmbarcării călătorului); după ora de plecare a trenului, tarifele aferente titlurilor de călătorie electronice NU se mai restituie; excepţie fac cazurile speciale din motive ce se consideră vina CF direct sau indirect (calamități naturale, cutremure, inundații, etc.);

c) în cazul legitimațiilor emise pentru călătorii dus-întors se poate restitui şi parţial (doar pentru călătoria de înapoiere), în condiţiile în care solicitarea este introdusă înainte de ora de plecare a trenului din stația de întoarcere, caz în care din tarifele de transport aferente călătoriei de întoarcere, pe lângă tariful de procesare de 10% va fi reţinută şi reducerea acordată pentru biletul dus-întors (de încă 10 %);

         Restituirea tarifelor pentru biletele /abonamente emise la automatele de bilete kioșk aparținând CFR Călători, denumite pe scurt „bilete Kioșk” se efectuează de staţia / agenţia de voiaj CFR Călători unde se face solicitarea, numai dacă călătorul prezintă chitanţa POS  emisă la cumpărarea biletului (pe care o va ataşa la biletele reţinute) și se respectă termenele și condițiile privind restituirea. În lipsa chitanţei POS, restituirea tarifelor se va face pe bază de dosar prin serviciile de specialitate din structura teritorială a CFR Călători pe raza căreia se află unitatea in care se află amplasat automatul de bilete.

 

         C.2 –     Restituirea tarifelor de transport la renunțarea parțial la călătorie 

Prin renunțarea parțial la călătorie se înțelege fie renunțarea la efectuarea integrală a călătoriei, (respectiv nu se călătorește pe întreaga relație pentru care a fost emisă legitimația), fie renunțarea la efectuarea călătoriei de către o parte din călători, în cazul biletelor de grup.

C.2.1. În cazul renunţării la efectuarea călătoriei în parcurs, restituirea tarifelor de transport se face doar pentru porţiunea de traseu neparcursă, numai în condițiile prevăzute pentru modificarea contractului de transport prin întreruperea călătoriei şi  numai pentru legitimațiile care dau dreptul la întreruperea călătorie în condițiile în care solicitarea de renunțare se face în termenele stabilite la o stație din parcurs prevăzută în Lista staţiilor în care se poate solicita modificarea contractului de transport în parcurs (vezi mai jos).

            Dacă sunt indeplinite condițiile privind acceptarea la restituirea parţială în parcurs,  în funcţie de staţia la care se adreseaza cererea, restituirea tarifelor aferente  parcursului neefectuat se face astfel :

– dacă cererea se face într-o stație de legătură, restiturea se efectuează de  regulă la unitatea respectivă. Sumele ce se reţin se calculează astfel: 10% din tariful de transport (fără rezervare) pentru fiecare tren din parcursul neefectuat ca tarif de procesare, plus tariful de transport (fără rezervare) pentru parcursul efectuat, așa cum a fost calculat la procurarea legitimaţiei (cu reducerile de anticipație inițiale, cu reducerile aplicate la card TrenPlus, sau alte reduceri pentru oferte speciale pe tren și relaţie, după caz), la care se adaugă tarifele de rezervare calculate conform prezentelor reglementări.

– dacă cererea se adresează într-o staţie intermediară din parcursul unui tren, restituirea se face numai cu dosar prin structurile teritoriale de specialitate ale CFR Călători, indiferent de modul de plată (numerar, card bancar, alte instrumente bancare). Sumele ce se rețin se calculează astfel: tariful de transport (fără rezervare) pentru parcursul efectuat recalculat  ţinându-se cont de reducerile inițiale acordate pentru anticipaţie sau de reducerea de la card TrenPlus, grupuri mari sau alte reduceri pentru oferte speciale pe tren și relaţie, după caz, plus 10% din sumele rămase de restituit din tarifele de transport plătite (fără rezervare), ca tarif de procesare, la care se adaugă tarifele de rezervare calculate conform prevederilor  reglementărilor proprii.

C.2.2.Pentru restituirea parţială a tarifului de transport la renunţarea la călătorie pentru o parte din călători, (în cazul călătoriilor în grup), dacă unul sau mai mulţi călători din grup renunţă total la efectuarea călătoriei înainte de începerea acesteia, restituirea sumelor cuvenite se face după efectuarea călătoriei în baza biletului de grup marcat privind neutilizarea de către o parte din călători prin serviciile de specialitate din structura teritorială de care aparține unitatea emitentă. În vederea restituirii tarifelor se recalculează tariful legitimaţiei de călătorie emisă în baza ofertei comerciale în grup pentru noul grup format. Din valoarea achitată se scade, valoarea recalculată, iar din suma rezultată se reţine 10% ce reprezintă tariful de procesare, rezultatul reprezentând diferenţa de tarif ce trebuie restituită călătorului. Dacă sumele recalculate sunt mai mari decât sumele achitate inițial nu se acordă nicio restituire.

  

D. Condiții specifice la restituirea tarifelor de transport pentru oferte comerciale ale CFR Călători

    D.1 Legitimația emisă pentru călătoria DUS-ÎNTORS

 În cazul legitimațiilor emise pentru călătorii dus-întors (cu reducere 10% din tarif preț întreg, sau pentru copil, student, etc.) se poate solicita restituirea fie pentru întreaga legitimație, fie numai pentru călătăria de înapoiere (întoarcere) cu condiția respectării termenelor de înregistrare a cererii funcție de canalul de vânare,

La renunţarea la călătorie la solicitarea călătorului, restituirea tarifelor de transport cu reținerea tarifului de procesare, se face numai pentru porţiunea de traseu neparcursă (parcursul neefectuat).

Parcursul neefectuat poate începe:

a) din staţia de plecare inițială a călătoriei de dus, caz în care restituirea se face pentru întreaga călătorie (atât de dus cât și de întoarcere) cu reținerea tarifului de procesare de 10% din tariful de transport al călătoriei de dus și respectiv de întoarcere ca tarif de procesare, la care se adaugă tarifele de rezervare.

b) din stația de îmbarcare pentru călătoria de înapoiere, caz în care restituirea se face numai pentru călătoria de înapoiere (întoarcere), cu retinerea sumelor aferente renunţării la călătorie.

Legitimația emisă pentru o călătorie dus – întors, nu dă dreptul la restituirea tarifelor de transport pentru parcursul neefectuat dintr-o stație intermediară din parcurs (deoarece nu dă dreptul la întreruperea călătoriei). 

Nu se poate solicita restituirea numai a călătoriei de dus. În această situație se restituie întreaga legitimație și se emite o nouă legitimaței conform noilor date de călătorie.

Pentru a fi luată în considerare solicitarea de renunțare la călătorie trebuie să fie făcută în următoarele termene și condiții astfel :

a.1. oricând înainte de ora de plecare din stația îniațială de îmbarcare, solicitarea se poate adresa la orice unitate (stație sau agentie de voiaj CFR Călători) deservită de personal CFR Călători în cadrul programului de lucru al acesteia – cererea considerându-se pentru întregul bilet

a.2. în maxim 1 oră de la plecarea din stația inițială de îmbarcare,  solicitarea se poate numai la stația respectivă, cu condiția ca acesta să fie deservită de personal  CFR Călători, iar cererea se facă în cadrul programului de lucru al acesteia – cererea considerându-se pentru întregul bilet.

a.3. oricând înainte de ora de plecare din stația de îmbarcare pentru călătoria  de întoarcere, solicitarea se poate adresa la orice unitate (stație sau agentie de voiaj CFR Călători) deservită de personal CFR Călători în cadrul programului de lucru al acesteia – cererea considerându-se numai pentru călătoria de întoarcere.

a.4. în maxim 1 oră de la plecarea din stația îmbarcare pentru călătoria  de întoarcere, solicitarea se poate adresa numai la stația respectivă, cu condiția ca acesta să fie deservită de personal  CFR Călători, iar cererea se facă în cadrul programului de lucru al acesteia – cererea considerându-se numai pentru călătoria de întoarcere.

La solicitarea de restituire parțială pentru călătoria de întoarcere sumele reţinute se calculează însumând următoarele tarife :

a) tariful de transport aferent călătoriei de dus (calculat cu reducerile acordate efectiv la emitere) însumat cu tarifele de rezervare loc (pentru dus şi pntru întors) calculate conform prevederilor în vigoare functie de tipul constructiv de vagon (clasă, dormit/cuşetă).

b) din tariful tariful de transport (fără rezervare) aferent parcursului de înapoiere se rețin sumele calculate astfel :

b.1. 20%  când inițial s-a aplicat reducerea de 10% pentru oferta dus-întors (10% ca tarif de procesare și 10% rezultat din anularea reducerii acordate pentru oferta dus-intors) ;

b.2. 10% ca tarif de procesare când inițial s-a aplicat numai reducerea acordată pentru tipul respectiv de călător conform prevederilor în vigoare (reducerea pentru copil, student, etc., caz in care nu se aplică și reducrea de 10% pentru oferta dus-întors).

   D.2 Restituirea tarifelor la legitimaţiile de călătorie tip Abonament

Călătorii care posedă legitimații de călătorie de tip abonament au dreptul la restituire, numai dacă solicitarea de renunțare la călătorie se face cu respectarea anumitor termene și condiții.

Pentru abonamentele emise  la casele de bilete din stații și agentii de voiaj precum și la automatele kioșk aparținând CFR Călători (pe suport de carton termoreactiv), solicitarea de renunțare la călătorie se poate primi numai la unitatea emitentă în cadrul programului de lucru al acesteia, cu prezentarea legitimației în original.

Pentru abonamentele digitale emise online, renunțarea totală sau parțială se poate face numai online (pe site sau prin aplicatia descarcabila pe telefon) direct in contul de utilizator; restituirea sumelor se va efectua in contul bancar din care s-a achiziționat abonamentul.

In funcție de data solicitării de renunțare la călătorie se va proceda astfel:

 1. dacă se renunță la abonament înainte de începerea perioadei de valabilitate, (înainte de prima zi de valabilitate), de regulă restiturea se face pe loc la unitatea emitentă prin utilizarea funcției specifice de restituire în sistem, caz în care calculul sumelor ce se restituie se face  automat cu reținerea a 10% din valoarea totală plătită , ca tarif de procesare .
 2. dacă se renunţă la abonament începând cu prima zi de valabilitate, solicitarea se primește în cadrul programului de lucru, în baza unei cereri scrise – formular tipizat disponibil la casele de bilete, iar restituirea sumelor ce se cuvin a fi returnate se face numai prin serviciile de specialitate din structura teritorială de care aparține unitatea respectivă, pe bază de dosar.

         În cazul cererilor de restituire depuse începând cu prima zi de valabilitate sumele ce se rețin, funcție de data primirii, se calculează  prin insumarea   tarifului de procesare care  se calculeaza ca 10% din tariful abonamentul achitat si valoarea tarifului de transport aferent zilelor utilizate (pentru abonamentul consumat) care rezultă din înmulțirea tarifului de transport pe zi de valabilitate, cu zilele efectiv utilizate până la data depunerii cererii inclusiv;

       În cazurile în care un călător prezintă în mod repetat la restituire abonamente după începerea perioadei de valabilitate, CFR Călători își rezervă dreptul ca pentru aprobarea restituirii să solicite și acte doveditoare care să motiveze cererea respectivă (începând cu a 3-a cerere dintr-un an calendaristic).

ATENTIE :  Nu se restituie tarifele pentru abonamentele pierdute sau rămase neutilizate, indiferent de cauză chiar şi în cazul când posesorul nu a avut asupra sa abonamentul cu ocazia verificării legalităţii călătoriei în tren.

 

E. Restituirea tarifelor de transport în cazul îmbolnăvirii înainte de începerea călătoriei sau în parcurs

În cazurile în care din motive de boală, accident sau de reținere de către organele de poliție, nu se pot respecta termenele de înregistrare a unei solicitări de renunțare la călătorie în termenele și condițiile prevăzute, se acceptă ca cererea să fie înregistrată și ulterior, în maxim 3 zile de la data plecării primului tren din rută. Cererile de restituire înregistrate , vor fi luate în considerare pentru calcularea sumelor ce se cuvin a fi returnate cu reținerea tarifelor de rezervare și tarifelor de procesare conform prevederilor din prezentele reglementări proprii,  numai dacă sunt însoțite de acte oficiale (emise de instituții de stat sau sanitare abilitate) prin care se confirmă că la data călătoriei, persoana respectivă  s-a aflat în imposibilitatea de a depune/ înregistra cererea de renunțare la călătorie în termenele stabilite

 
F. Restituirea tarifelor de transport în caz de forță majoră sau vina CF

F.1. Condiții generale

Tarifele de călătorie se restituie total sau partial pentru parcursul neefectuat sau pentru serviciile neutilizate, fără reținerea tarifului de procesare, în următoarele situații care se consideră din vina CF:

 1. anularea trenului pentru care s-a emis legitimația de călătorie;
 2. întreruperi de circulație sau suprimări de trenuri în parcurs și fie călătoria nu mai este posibilă, fie călătorul nu dorește continuarea călătoriei cu alte trenuri în circulație;
 3. pierderea trenului de legătură din cauza întârzierilor în condițiile în care călătorul are emisă o singură legitimație de călătorie și nu se cere continuarea călătorie cu un alt tren;
 4. întârzieri ale trenului în stația de plecare de 60 de minute sau mai mari, sau care conduc la pierderea legăturii în parcurs (tren de legătură) și călătorul renunță la călătorie în totalitate;
 5. nu se poate asigura loc la clasa comercială sau de rezervare pentru care a fost emisă inițial legitimația de călătorie și călătorul renunță la efectuarea călătoriei;
 6. întârzieri ale trenului acumulate în parcurs de 60 de minute sau mai mari (care nu au fost cunoscute la plecare) și călătorul renunță la continuarea călătoriei;
 7. legitimaţia a fost utilizată într-o clasă sau un tren de categorie inferioară celei menţionate pe legitimaţie, exceptând cazurile când călătorul solicită de bună voie călătoria într-o clasă sau cu un tren de categorie inferioară;
 8. întârzieri ale trenului acumulate în parcurs de 60 de minute sau mai mari sau indiferent de întârziere aceasta conduce la pierderea legăturii în parcurs (întârzieri care nu au fost cunoscute la plecare) și călătorul renunță la continuarea călătoriei și solicită returnarea în stația inițială de plecare.

 

         Solicitările de restituire din vina CF, pentru a fi luate în considerare, trebuie să fie făcute de regulă în următoarele termene, funcție de caz, astfel:

 • oricând până cel târziu în termen de 3 zile după data plecării primului tren din rută (pentru care a fost emisă legitimația), pentru situațiile prevăzute mai sus la lit. a) , g) și la lit e) când din diverse motive (stația de destinație nu are program de lucru la ora sosirii trenului în stație, stația nu are personal propriu, personalul de tren nu a făcut mențiunile necesare pe legitimația de călătorie, călătorul trebuie să se deplaseze urgent etc) și călătorul nu a putut solicita restituirea diferențelor tarifare aferente în termenul de o oră de la sosirea trenului în stația de destinație;
 • până cel târziu la ora reală de plecare a trenului din stația inițială de îmbarcare – pentru situațiile prevăzute mai sus la lit. d) și e);
 • până cel tărziu la o oră de la sosirea trenului în stația din parcurs unde s-a produs evenimentul sau călătorul renunță la călătorie – pentru situațiile prevăzute mai sus la lit. b), c) și f).
 • Până cel târziu la o ora de la sosirea în stația inițală de îmbarcare.
 • Până la cel târziu o oră de la sosirea trenului in stația de destinație la lit. e).

F.2. Restituirea integrală a tarifului de transport – din vina CF

Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tariful de rezervare a locului, în cazul unei legitimaţii de călătorie emise înainte de ora de plecare conform livret a trenului din staţia de cale ferată de plecare, în următoarele situaţii:

 1. anulare tren;
 2. trenul are o întârziere avizată de 60 minute sau mai mare în staţia de cale ferată de plecare înscrisă pe legitimaţia de călătorie, iar călătorul renunţă la efectuarea călătoriei;
 3. în cazul legitimaţiilor de călătorie emise pentru mai multe trenuri, dacă întârzierea avizată a trenului în staţia de cale ferată de plecare conduce la imposibilitatea asigurării în staţia de cale ferată de legătură a unui timp de minim 5 minute de la sosirea trenului întârziat până la plecarea trenului de legătură, iar călătorul renunţă la efectuarea călătoriei.
 4. nu se poate asigura loc la clasa de rezervare pentru care a fost achiziționată legitimația de călătorie și călătorul nu dorește efectuarea călătoriei în noile condiții oferite;
 5. în cazul în care călătorul din cauza suprimării circulației trenului în parcurs, sau pierderii trenului de legătură, sau unei întârzieri acumulate în parcurs de 60 de minute sau mai mare, călătorul renunță la continuarea călătoriei și solicită întoarcerea în stația inițială de plecare.

Cererile de restituire în cazul în care se renunță integral la călătorie din motive ce se consideră vina CF (directe sau indirecte), pentru a fi acceptate trebuie să fie înregistrate în anumite termene funcție de incident/ eveniment, astfel:

 • în maxim 3 zile de la data călătoriei înscrisă pe legitimație în situaţia prezentată  mai sus la lit. a
 • până cel târziu la ora reală de plecare a primului tren din rută (ora de plecare conform programării    înscrisă pe bilet la care se adaugă întârzierea avizată) în situațiile  prezentate mai sus  de la lit.  b), c) și d). Excepție fac biletele emise la casele de bilete sau automatele kiosk aparținând CFR Călători care în cazurile prevăzute la lit. d) pot fi primite până cel târziu la o oră de la plecarea trenului numai în stația inițială de îmbarcare.
 • în maxim o oră de la sosirea în stația inițială cu obligația de a prezenta fie biletul inițial validat pentru înapoiere, fie biletul de înlocuire al biletului inițial.

–   Pentru călătoriile efectuate pe bază de bilete CFR – Kiosk (emise la automatele de bilete aparținând CFR Călători) în cazul solicitărilor de restituire, pentru a fi soluționate pe loc, suplimentar se va prezenta chitanţa POS. În lipsa acesteia, restituirea tarifelor se poate face pe bază de dosar prin serviciile de specialitate, pe bază de cerere de restituire care se completează de către călător.

–  Pentru călătoriile efectuate pe bază de “bilete CFR online”, restituirea tarifelor se face pe baza de cerere de restituire care se completează de regulă direct în aplicația de vânzare online. Cererile pot fi completate și la stația inițială de plecare, caz în care vor fi înaintate imediat spre soluționare către serviciile de specialitate conform procedurilor specifice. Sub nicio formă nu se face restituirea pe loc.

          F.3.  Restituirea parţială a tarifelor din vina CF

Tariful de transport se restituie în totalitate pentru porţiunea de traseu neparcursă, inclusiv tariful de rezervare de la trenurile neutilizate total din parcurs sau pentru servicii utilizate în condiții inferioare celor penru care au fost emise, în următoarele situații:

 1. întreruperea circulației trenului în parcurs (neavizată/ necunoscută înainte de plecarea din stația inițială) și călătorul nu dorește continuarea călătoriei, sau continuarea călătoriei nu mai este posibilă și nici nu solicită înapoierea în stația inițială de plecare;
 2. pierderea trenului de legătură (prevăzut în cadrul unei legitimații de călătorie), din cauza întârzierii trenului cu care s-a călătorit (până în stația de legătură) și călătorul nu dorește continuarea călătoriei;
 3. trenul acumulează în parcurs o întârziere de 60 de minute sau mai mare și călătorul renunță la continuarea călătoriei cu trenul;
 4. suprimarea în parcurs a circulației unui vagon din compunerea trenului, care conduce la imposibilitatea asigurării călătoriei la clasa comercială sau la clasa de rezervare pentru care a fost inițial emisă legitimația și călătorul renunță la continuarea călătoriei (în noile condiții oferite);
 5. legitimaţia a fost utilizată la clasă comercială, clasă de rezervare sau la un tren de rang inferior (din punct de vedere tarifar) față de datele menţionate pe legitimaţia inițială, fie pe întreaga distanță fie doar pe o porțiune din parcurs.

Cererile de restituire în cazul în care se renunță integral la călătorie din motive ce se consideră (direct sau indirect) vina CF, pentru a fi acceptate trebuie să fie înregistrate în anumite termene funcție de incident/ eveniment, astfel:

a) în maxim o ora de la sosirea trenului în stația unde s-a produs evenimentul sau unde renunță călătorul la continuarea călătoriei din cauza producerii incidentului respectiv, după caz, în situațiile menționate mai sus la. lit a), b), c) și d)

b) în maxim 3 zile de la data călătoriei înscrisă pe legitimație în situația prevăzută mai sus la.lit. e).

–  Restuirea legitimațiilor de călătorie emise online sau prin alte canale alternative ale distribuitorilor autorizati se fac numai prin serviciile de specialitate din centralul CFR Călători, direct pe contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata.

Sumele ce se returnează călătorului în cazul întreruperii călătoriei în parcurs din vina CF, se calculează astfel:

a) într-o stație de legătură se vor restitui integral sumele plătite pentru tarifele de transport precum și eventualele tarife de rezervare a locurilor (clasă, dormit sau cușetă), corespunzătoare trenurilor pentru care nu s-a mai efectuat călătoria din vina CF;

b) într-o stație intermediară din parcursul unui tren din rută, suma ce urmează a fi restituită călătorului se va calcula plecând de la tariful de transport corespunzător zonei kilometrice pentru parcursul neefectuat de la trenul respectiv aferent clasei comerciale (clasa 1 sau clasa a 2-a) și eventual fie ofertei tarifare (bilet emis în baza card TrenPlus, reducere de anticipație, etc.) fie a facilității de care beneficiază (copil, pensionar, student, etc) la care a fost emisă legitimația, dar nu mai mult decât suma plătită pentru tariful de transport de la trenul în parcursul căruia s-a produs întreruperea călătoriei. Pentru eventualele trenuri următoare de legătură din rută, calculul sumelor ce se restituie pentru tarifele de transport, din vina CF, se va efectua conform prevederilor de la lit. a) de mai sus.

Tariful de rezervare a locului la vagon clasă, dormit sau cușetă NU se restituie în cazul în care locul a fost utilizat pe o anumită porțiune.

– Regulile specifice privind calcularea sumelor cuvenite a fi returnate la restituirea parțială a tarifelor de transport din vina CF, în cazul anumitor oferte CFR Călători:

a) La oferta dus-întors, în cazul în care întreruperea călătoriei se produce întro stație intermediară a trenului de dus suma ce urmează a fi restituită călătorului se va calcula plecând de la tariful de transport corespunzător zonei kilometrice pentru parcursul neefectuat (în favoarea călătorului) de la trenul respectiv aferent clasei comerciale (clasa 1 sau clasa a 2-a) și eventual fie ofertei tarifare (bilet emis în baza card TrenPlus, reducere de anticipație, etc.) fie a facilității de care beneficiază (copil, pensionar, student, etc) la care a fost emisă legitimația, dar nu mai mult decât suma plătită pentru tariful de transport de la trenul în parcursul căruia s-a produs întreruperea călătoriei.

b) la abonament, în cazul neutilizării acestuia din vina CF pe o anumită perioadă, restituirea tarifelor aferente acestei perioade se face numai în cazuri deosebite de forță majoră (calamități care conduc la imposibilitatea utilizării acestuia pe relația și la rangul de tren pentru care a fost emis pe una sau mai multe zile) numai în baza aprobării conducerii CFR Călători și în baza cererii călătorului. În aceste cazuri pentru determinarea sumelor ce urmează a fi restituite se procedează în modul următor:

b.1. se calculează tariful de transport pentru o zi corespunzător abonamentului respectiv, astfel: tariful abonamentului se împarte la numărul de zile pentru care acesta a fost emis, considerându-se 22 zile pentru abonamentele lunare. Valoarea se calculează cu 2 zecimale, rotunjirea făcându-se la 1 ban, prin scădere;

b.2.  se calculează numărul de zile în care abonamentul a fost folosit, respectiv, în cazul abonamentelor lunare, din 22 de zile se scade numărul de zile lucrătoare din perioada stabilită că acesta nu a putut fi utilizat din vina CF;

b.3. se calculează valoarea abonamentului consumat astfel: tariful pe o zi (calculat conform prevederilor de la lit b.1) se înmulţeşte cu numărul de zile în care abonamentul a fost folosit (nr de zile calculate conform prevederilor de la lit b.2)

b.4. suma ce se cuvenea a fi returnată călătorului se calculează ca diferența între valoarea abonamentului achitat și valoarea abonamentului consumat (conform prevederilor de la lit.b.3).

 

Lista staţiilor în care este permisă întreruperea călătoriei în parcurs Citeşte
Programul staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR Călători Citeşte

Vă informăm că CFR Călători respectă şi aplică legislaţia, dispoziţiile şi reglementările impuse la nivel european pentru serviciile de transport feroviar de călători. În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 782/2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de minute, societatea noastră acordă clienţilor despăgubiri pentru întârziere doar pentru serviciile internaţionale de transport.

Informaţii privind procedura solicitării despăgubirilor Citeşte

CFR Călători va aplica prevederile H.G. nr. 527 / 2023 în serviciile naţionale de transport feroviar de călători, prin care operatorii de transport feroviar sunt scutiți de la plata despăgubirilor în cazul întârzierilor.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de întârzieri şi vă mulțumim pentru înţelegere!