Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare, conductor tren, șef manevră, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de conductor tren sau declaratie(2);

- Bune abilităţi de comunicare;

- Limba engleză prezintă avantaj.

NOTA:

(2) Prin “declaratie” se intelege declaratia pe proprie raspundere a candidatului, din afara SNTFC CFR Calatori, care concureaza pentru ocuparea unui post aferent functiilor ce necesita autorizare in functie, prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea C.I.M., pe cheltuiala proprie,    sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi;

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de studii, original şi copie;

- Certificat calificare „conductor tren, șef manevră, şef tren sau IDM”, original şi copie;

- Autorizaţia în funcţia de conductor tren şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie sau declaraţie conf.cond.minime;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de conductor tren;

- Cazier Judiciar;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro