Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal;

- Permis de mecanic de locomotivă/ autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificată în certificatul complementar;

- Autorizare pentru toate categoriile de conducere

corespunzătoare subunităţii;

- Autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-autornotor I si Il la remorcarea trenurilor de călători si la rnanevră, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatla subunităţii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia subunităţii nu cuprinde trenuri interregio,

-vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii

-vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani in remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

- Permis de mecanic de locomotivă, original şi copie;

-Autorizaţiile necesare ocupării postului, original şi copie;

- Adeverinţă care să cuprindă ultima evaluare profesională periodică efectuată de CENAFER, ultima evaluare profesională periodică privind competenşele profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranţa circulaţiei, respectiv infrastructura feroviară pe care mecanicul de locornotivă-autornotor are voie sa circule, precum şi calificativele obţinute la instruirea practică de serviciu în ultimii doi ani;

- Adeverinţă privind vechimea în muncă în funcţia de mecanic locomotivă automotor din care să reiese că îndeplineşte condiţiile minime specificate în anunţ, cu menţiunea că in ultimii doi ani nu a fost implicat cu vinovatie în producerea de incidente sau accidente feroviare

-Recomandare de la locul de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail    monica.zugravu@cfrcalatori.ro