Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal;

- Permis de mecanic de locomotivă/ autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificată în certificatul complementar;

- Autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzătoare subunităţii;

- Autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-autornotor I si II la remorcarea trenurilor de călători și manevră, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestația subunităţii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia subunităţii nu cuprinde trenuri interregio,

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor directe de marfă și 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii,

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor de călători în cadrul OTF şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în functie de cum permite prestaţia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

- Diploma studii, original şi copie;

- Permis de mecanic de locomotivă, original şi copie;

- Certificat complementar original şi copie;

- Certificat competențe profesionale original şi copie;

- Autorizaţiile necesare ocupării postului, original şi copie;

- Adeverinţă privind vechimea în muncă în funcţia de mecanic locomotivă automotor din care să reiasă că îndeplineşte condiţiile minime specificate în anunţ,

- Adeverință privind cerințele specificate în Nota de subsol a anunțului;

- C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro