• persoane de contact :       Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
  •                                              Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                              Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.