• persoane de contact :     Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
  •                                             Șef Revizie Grivita – Frânculescu Ciprian, tel. 0723-339146.
  •                                             Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                             Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.