Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal;

- Permis de mecanic de locomotivă/ autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificată în certificatul complementar;

- Autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzătoare subunităţii;

- Autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-autornotor I si Il la remorcarea trenurilor de călători și la rnanevră, din care minimum 1an la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatla subunităţii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia subunităţii nu cuprinde trenuri interregio,

- mecanicii de locornotivă proveniţi de la "CFR Marfa"-SA, sau alţi OTF cu activitate de transport feroviar de marfă, vor trebui să aibă o vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor directe de marfă şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii,

- mecanicii de locomotivă proveniţi de la alţi OTF cu activitate de transport feroviar de călători, vor trebui sa albă o vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor de călători în cadrul OTF şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în functie de cum permite prestaţia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara și din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi avut desfacere disciplinară a CIM.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diplomă de studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

- Permis de mecanic de locomotivă, original şi copie;

-Autorizaţiile necesare ocupării postului, original şi copie;

- Adeverinţă care să cuprindă ultima evaluare profesională periodică efectuată de CENAFER, ultima evaluare profesională periodică privind competențele profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranţa circulaţiei, respectiv infrastructura feroviară pe care mecanicul de locornotivă-autornotor are voie sa circule, precum şi calificativele obţinute la instruirea practică de serviciu în ultimii doi ani;

- Adeverinţă privind vechimea în muncă în funcţia de mecanic locomotivă automotor din care să reiasă că îndeplineşte condiţiile minime specificate în anunţ;

-Recomandare de la locul de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail  monica.zugravu@cfrcalatori.ro